Now showing items 1-1 of 1

    • ตัวแบบการพัฒนาการบริหารและการจัดการภายในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 

      อัจฉรา จันทร์ฉาย; Atchara Chanchai; พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์; บุญเสริม วิมุกตะนันทน์; สุทธิมา ชำนาญเวช; ฐิติพร ชมพูคำ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
      การศึกษารูปแบบและการประเมินผลด้านการบริหารและการจัดการภายใน เป็นการศึกษาต่อเนื่องในปีที่ 2 ซึ่งในปีที่ 1 ของการศึกษา ช่วงปี 2544 สิ้นสุดเมื่อ มกราคม 2545 โดยการศึกษาจะเป็นการประเมินผลการบริหารงานและการจัดการภายในเพื่อประ ...