Now showing items 1-1 of 1

    • การปฏิรูปบทบาทภารกิจเพื่อการจัดการสาธารณสุข 

      ไพโรจน์ ภัทรนรากุล; Pairote Pathranarakul; ทัศนีย์ ขันติยาภรณ์; ศูนย์บริการวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2000)
      การปฏิรูปบทบาทภารกิจเพื่อการจัดการสาธารณสุข การศึกษาวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงนโยบายที่มุ่งสู่เป้าหมายและการปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสนอแนวทางปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจ และระบบบริหารภาครัฐด้านการจัดการสาธารณสุข และเพื่อกำห ...