Now showing items 1-9 of 9

  • กระบวนการดูแลสุขภาพจิตตามวิถีอิสลามของผู้ป่วยระยะสุดท้าย : ผู้ป่วยชาวไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

   ฮามีดะห์ฮาสัน โต๊ะมะ; Hamidahhasan Tohma; อาหมัด อัลฟารีตีย์; Armad al-fariti; หนุ๊ มาสาระกามา; Nuh Masarakama; อับดุลรอหฺมาน มะโซะ; Abdunroman Masoh; Laongdau Shawo; รูไวดา ราแดง; Ruwaida Radeang; พรรณวดี อาแวนิ; Phannawadi Awaeni; ละอองดาว แซ่วื่อ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2562)
   จากการศึกษาเรื่อง “กระบวนการดูแลสุขภาพจิตตามวิถีอิสลามของผู้ป่วยระยะสุดท้าย : ผู้ป่วยชาวไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบด้วยข้อมูลจากเอกสาร โดยทำการศึกษาจากอัลกุรอาน ...
  • การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการยอมรับการทำหนังสือแสดงเจตนาเพื่อการรักษาทางการแพทย์ในผู้สูงอายุไทยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

   จอนผะจง เพ็งจาด; Johnphajong Phengjard; ปานจันทร์ ฐาปนกุลศักดิ์; Panchan Thapanakulsuk; สุชาดา ทวีสิทธิ์; Suchada Thaweesit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564-08)
   โครงการวิจัยนี้มีลักษณะเป็นการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการยอมรับการทำหนังสือแสดงเจตนาในผู้สูงอายุไทยโดยมีชุมชนเป็นฐาน ดำเนินการศึกษาในตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ในระยะที่หนึ่ง ...
  • การวิจัยเชิงสังเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบการวัด วิเคราะห์ ทบทวนและปรับปรุงผลการดำเนินการของระบบการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิและการบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะท้ายในประเทศไทย 

   จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์; Jiruth Sriratanaban; สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล; Sureerat Ngamkiatphaisan; มโน มณีฉาย; Mano Maneechay; ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์; Pavika Sriratanaban; ภรเอก มนัสวานิช; Bhorn-ake Manasvanich; พรทิพย์ ปรีชาไชยวิทย์; Porntip Preechachaiyawit; ฬุฬีญา โอชารส; Luleeya O-charot; นิติ อารมณ์ชื่น; Niti Aromchuen; เสกสรร ไข่เจริญ; Seksan Khaicharoen; ทักษิณา วัชรีบูรพ์; Tuksina Watchareeboon; วรากร วิมุตติไชย; Varakorn Wimuttichai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564-03-15)
   โครงการวิจัยเชิงสังเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบการวัด วิเคราะห์ ทบทวนและปรับปรุงผลการดำเนินการของระบบการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิและการบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะท้ายในประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ...
  • การสังเคราะห์ข้อเสนอระบบการดูแลแบบประคับประคองในเขตเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ 

   ศิริรัตน์ ปานอุทัย; Sirirat Panuthai; ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล; Tipaporn Wonghongkul; ชมพูนุท ศรีรัตน์; Chomphoonut Srirat; ปัทมา โกมุทบุตร; Patama Gomutbutra; จุฑารัตน์ มีสุขโข; Jutarat Mesukko (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-08)
   ชุมชนเมืองมีความเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับระบบและรูปแบบการดูแลสุขภาพด้วยหน่วยให้บริการสุขภาพมีความหลากหลาย ดังนั้นระบบบริการสุขภาพในปัจจุบันต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวิจัยเชิงพรรณนานี้ ...
  • การสังเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึงยากลุ่มโอปิออยด์ สำหรับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง ในประเทศไทย 

   จอมขวัญ โยธาสมุทร; Jomkwan Yothasamut; กานต์พีชญา เนตรพิสิทธิ์กุล; Kanpechaya Netpisitkul; ศรวณีย์ อวนศรี; Sonvanee Uansri; จุฑามาศ พราวแจ้ง; Juthamas Prawjaeng; ศรีเพ็ญ ตันติเวสส; Sripen Tantivess (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-12-18)
   ปัจจุบันในประเทศไทยมีผู้ป่วยระยะท้ายที่ต้องการการดูแลแบบประคับประคองเพิ่มมากขึ้น ยาแก้ปวดกลุ่มโอปิออยด์จัดเป็นยาที่จำเป็นในการบรรเทาอาการปวดชนิดรุนแรง ซึ่งช่วยลดความทรมานและทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน ...
  • การใช้ยาฟาวิพิราเวียร์เทียบกับการรักษาแบบประคับประคองในผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีอาการไม่หนักและยังไม่มีภาวะปอดอักเสบ 

   รุจิภาส สิริจตุภัทร; Rujipas Sirijatuphat; กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ; Kulkanya Chokephaibulkit; ยุพิน ศุพุทธมงคล; Yupin Suputtamongkol; ยงค์ รงค์รุ่งเรือง; Yong Rongrungruang; เมธี ชยะกุลคีรี; Methee Chayakulkeeree; ณสิกาญจน์ อังคเศกวินัย; Nasikarn Angkasekwinai; โกวิท พัฒนาปัญญาสัตย์; Kovit Pattanapanyasat; จตุรงค์ เสวตานนท์; Jaturong Sewatanon; สุวิมล นิยมในธรรม; Suvimol Niyomnaitham; สุสัณห์ อาศนะเสน; Susan Assanasen; กษมา สุขาภิรมย์; Kasama Sukapirom; มาโนช รัตนสมปัตติกุล; Manoch Rattanasompattikul; กนก วงศ์สวัสดิ์; Kanok Wongsawad; วีรวัฒน์ มโนสุทธิ; Weerawat Manosuthi; ลัลธริตา เจริญพงษ์; Lantharita Charoenpong; สุรัคเมธ มหาศิริมงคล; Surakameth Mahasirimongkol; นวลจันทร์ วิจักษณ์จินดา; Nuanjun Wichukchinda; อิงอร ประสารชัยมนตรี; Ing-orn Prasanchaimontri (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-06)
   ยาฟาวิพิราเวียร์ เป็นยาต้านที่มีกลไกออกฤทธิ์ด้วยการยับยั้งเอนไซม์ RNA-dependent RNA polymerase และน่าจะมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อโควิด-19 ได้ เนื่องด้วยในสถานการณ์การระบาดของเชื้อมีความเป็นไปได้ว่าจะพบผู้ติดเชื้อมากขึ้นเรื่อยๆ ...
  • ต้นแบบร่างข้อกำหนดของการจัดบริการขั้นต่ำที่จำเป็นและแนวทางการตรวจประเมินบริการในกลุ่มผู้ป่วยระยะท้าย 

   จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์; พรเลิศ ฉัตรแก้ว; ภรเอก มนัสวานิช; สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล; ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์; พรทิพย์ ปรีชาไชยวิทย์; พิมพ์ณิชา เทพวัลย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-04)
   การบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตในระยะท้าย (Hospice Care) เป็นการดูแลรักษาผู้ป่วยแบบประคับประคอง โดยมิได้มีจุดมุ่งหมายเพียงเพื่อรักษาโรคของผู้ป่วยเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการให้การดูแลผู้ป่วยระยะท้าย ด้วยวิธีการรักษาแบบองค์รวม ...
  • บทสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบาย แนวทางการพัฒนา Hospice care ในประเทศไทย : ทางเลือกของการดูแลเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยระยะท้าย 

   จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์; พรเลิศ ฉัตรแก้ว; ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์; สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล; ภรเอก มนัสวานิช; ธนะภูมิ รัตนานุพงศ์; พรทิพย์ ปรีชาไชยวิทย์; พิมพ์ณิชา เทพวัลย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-04)
   บทสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายว่าด้วย “แนวทางการพัฒนาการบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะท้าย (Hospice care) ในประเทศไทย: ทางเลือกของการดูแลเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยระยะท้าย” นี้ ได้ประมวลขึ้นจากข้อมูลสารสนเทศ และสถิติที่เกี่ยวข้องต่างๆ ...
  • สถานการณ์ Hospice care ในประเทศไทย 

   จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์; พรเลิศ ฉัตรแก้ว; ภรเอก มนัสวานิช; สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล; ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์; ธนะภูมิ รัตนานุพงศ์; พรทิพย์ ปรีชาไชยวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-04)
   การจัดบริการการบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะท้ายสำหรับผู้ป่วยระยะท้ายในประเทศไทย ยังไม่เป็นที่รู้จักกันกว้างขวาง แต่มีพัฒนาการมาในระดับหนึ่งโดยเฉพาะในระบบบริการการดูแลสุขภาพของรัฐ บริบทของการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในประเทศไทยมี ...