Now showing items 1-2 of 2

  • การศึกษาพฤติกรรมการใช้ยาฉีดที่ไม่เหมาะสมของผู้ให้และผู้รับบริการของโรงพยาบาลราษีไศล : ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

   สมชาย ภานุมาสวิวัฒน์; Somchai Panumaswiwat; สถิต สายแก้ว; นพรัตน์ หารไชย; บรรณศาสตร์ ไชยพรรณา; สนอง ประนม (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543)
   การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาในรูปแบบ Action research phase 1 : situational analysis วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ยาฉีดที่ไม่เหมาะสมของผู้ให้และผู้รับบริการในยาที่ใช้บ่อย 12 ชนิด ที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลราษีไศล ...
  • การไม่ได้รับยาของผู้ป่วยที่รับการรักษาจากโรงพยาบาล 

   จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์; Chulaporn Limwattananon; สุพล ลิมวัฒนานนท์; ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545)
   การวิจัยนี้ได้วิเคราะห์ปัญหาการไม่ได้รับยาของผู้ป่วยที่รับการรักษาจากโรงพยาบาลโดยใช้วิธีการศึกษาตั้งแต่ การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของแพทย์ การสำรวจนโยบายโรงพยาบาล การวิเคราะห์ฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ของโรงพยาบาล การประเมินผู้ป ...