Now showing items 1-1 of 1

    • การสำรวจสภาวะของประชาชนที่มาใช้บริการที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

      สุพัตรา ศรีวณิชชากร; Supattra Srivanichakorn; ณัฐพร สุขพอดี; เยาวรัตน์ ศุภกรรม; รัตนา เกลี้ยงจิตรแผ้ว (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2537)
      การสำรวจสภาวะของประชาชนที่มาใช้บริการที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงลักษณะของผู้มาใช้บริการที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาในด้านการ กระจายของที่พักอาศัย ...