Now showing items 1-1 of 1

    • การพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อนโดยชุมชน 

      สงกรานต์ ภู่พุกก์; Songkran Poopuk; คงพร คุปตาภา; สินชัย คเชนทร์; จินตนา วรสายัณห์; จันทนา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544)
      การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยการศึกษาประสบการณ์ชีวิต กระบวนการและกลไกทางสังคมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของผู้ประสบปัญห ...