Now showing items 1-1 of 1

    • ประชากร การตั้งถิ่นฐาน และการขยายตัวของเมือง : ปัญหาและแนวนโยบาย 

      ภัสสร ลิมานนท์; Patsorn Limanon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543)
      ประชากร การตั้งถิ่นฐาน และการขยายตัวของเมือง : ปัญหาและแนวนโยบายรายงานฉบับนี้อภิปรายอย่างละเอียดเกี่ยวกับปัญหาที่เป็นผลพวงจากการขยายตัวของเมืองที่เติบโตโดยปราศจากการวางแผน หรือขาดการควบคุมให้เป็นไปในทิศทางที่พึงปรารถนา ...