Now showing items 1-1 of 1

    • ประชาสังคมกับการพัฒนาสุขภาพ : บทวิเคราะห์ทางวิชาการ 

      สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ; Suwit Wibulpolprasert; ชูชัย ศุภวงศ์; โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์; เพ็ญจันทร์ ประดับมุข; ยุวดี คาดการณ์ไกล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2539)
      แนวคิดการพัฒนากระบวนการประชาสังคม หรือ Civil Society เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสังคม อันจะนำไปสู่ สังคมสมานุภาพ และความสงบ สุข สันติ ในสังคมนั้นเพิ่งจะมีการนำเสนอเข้ามาสู่แวดวงนักวิชาการทางรัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ของไทย ...