Now showing items 1-1 of 1

    • การสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพสำหรับโรคหายากในประเทศไทย 

      อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว; Udomsak Saengow; รัตติยา อักษรทอง; Ruttiya Asksonthong; อภิญญา เลาหประภานนท์; Apinya Laohaprapanon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-04)
      โรคหายาก (rare diseases) คือ โรคที่มีอุบัติการณ์และความชุกในประชากรต่ำ ซึ่งคำกำจัดความของโรคหายากจะแตกต่างไปตามนิยามของแต่ละพื้นที่ สำหรับสหภาพยุโรปนั้นได้ให้คำจำกัดความของโรคหายากว่า โรคที่มีความชุกของโรค 1 ใน 2,000 ...