Now showing items 1-1 of 1

    • การสังเคราะห์องค์ความรู้จากการจัดการงานวิจัยในพื้นที่ภาคใต้ 

      สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2551-03)
      สวรส.ภาคใต้ มอ. เป็นสถาบันจัดการงานวิจัยและการจัดการความรู้ในระบบสุขภาพ มีบทบาทสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้มีส่วนร่วม (Stakeholder) ในพื้นที่ สร้างชุดความรู้ เกิดการจัดการองค์ความรู้ และขับเคลื่อนให้เกิดสังคมที่ใช้ความรู้ใน ...