Now showing items 1-2 of 2

  • การทบทวนกระบวนทัศน์เรื่องความตายกับมิติแห่งสุขภาวะ 

   ธนา นิลชัยโกวิทย์; Tana Nilchaigowit; วริสรา กริชไกรวรรณ; วรรณา จารุสมบูรณ์; พรเลิศ ฉัตรแก้ว; Warisara Krikhaiwan; Wanna Jarusomboon; Pornlert Charkaeow (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   โครงการนี้เป็นหัวข้อหนึ่งของการศึกษาทบทวนกระบวนทัศน์สุขภาพซึ่งหยิบยกเอาประเด็นเรื่องความตายและการจัดการความตายขึ้นมาพิจารณา โดยคาดหวังว่าผลการศึกษานี้จะเป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้คนในสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหันมาทบทวนแนวค ...
  • สงสัยตายเพราะหมอ 

   อรสม สุทธิสาคร; Orasom Suthisakorn (สารคดี, 2549)
   สงสัยตายเพราะหมอ มิใช่หนังสือที่ต้องการกล่าวโทษหรือประณามคุณหมอ แต่มุ่งหวังอย่างจริงจังเพื่อให้เรื่องราวของความผิดพลาดทางการแพทย์นี้เป็นกรณีตัวอย่างเพื่อการศึกษา ด้วยความเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจ ว่าคงไม่มีหมอท่านใด ...