Now showing items 1-2 of 2

  • การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะชุมชน 

   สุนีย์ มัลลิกะมาลย์; Sunee Mullikamal; นันทพล กาญจนวัฒน์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543)
   การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะชุมชนปัญหาขยะนำมาซึ่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพ อนามัย ความเป็นอยู่ที่ดี คุณภาพที่ดีของประชาชน และสิ่งแวดล้อม โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากผลพวงการบริโภคของประชาชน ทำให้ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นจนเกิ ...
  • ผลของโรงเรียนต่อการพัฒนาการของเด็ก : ทบทวนวรรณกรรม 

   ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์; Teerakiat Jareonsettasin (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1999)
   รายงานการทบทวนวรรณกรรม ผลของโรงเรียนต่อการพัฒนาการของเด็กการทบทวนองค์ความรู้เรื่องผลของโรงเรียนต่อการพัฒนาการของเด็ก มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและสังเคราะห์องค์ความรู้เรื่อง ผลของโรงเรียนต่อพัฒนาการในด้านต่างๆ ของเด็ก ...