Now showing items 1-1 of 1

    • ความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

      วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล; Watchara Aiumrasamikul; ประทุม หงศาลา; บังอร สิมสีแก้ว; จุรีรัตน์ สุขประเสริฐ; ละเมียด สิงห์ธีร์; ชุติมา ปัตลา (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543)
      ความรู้ เจตคติและพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาการวิจัยเชิงสำรวจครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความรู้ เจตคติและพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนประถมและมัธยมศึกษา ประชากรที่ศึกษาคือนักเ ...