Now showing items 1-1 of 1

    • กระบวนการพัฒนาความเข้มแข็งของอบต.กันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

      สมโบว์ ฉัตรดำรง; Sombow Chardamrong; สุวรรณี เหมือนมี; พรชนก ชวลิตศิริเศรษฐ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545)
      การวิจัยนี้ต้องการศึกษากระบวนการในการสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิกขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เพื่อให้สามารถจัดการแก้ไขปัญหาชุมชน วิธีการศึกษาใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) ...