Now showing items 1-1 of 1

    • สังเคราะห์ภาพรวมของปัญหาและทางเลือกในการแก้ไขอุบัติเหตุจรจร 

      ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล; Paiboon Suriyawongpaisarn (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543)
      สังเคราะห์ภาพรวมของปัญหาและทางเลือกในการแก้ไขอุบัติเหตุจราจรการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประมวลสถานการณ์และแนวโน้มอุบัติเหตุจราจรของประเทศไทยประมวลและสังเคราะห์องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาอุบัติเหตุจราจรสังเคร ...