Now showing items 1-1 of 1

    • ระบาดวิทยาอุบัติเหตุจราจรของจังหวัดหนองคาย พ.ศ.2537-2538 

      ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล; Siriwat Tiptaradol; บัญชา ผลานุวงษ์; วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2538)
      ระบาดวิทยาอุบัติเหตุจราจรจังหวัดหนองคาย การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุต่าง ๆ ของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ ในโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดหนองคาย โดยได้จัดระบบการเก็บข้อมูล และการสัมภาษณ์ในรูปแบบเดียวกัน ตั้งแต่วันที่ 1 ...