Now showing items 1-1 of 1

    • การโฆษณาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชโดยสื่อมวลชน 

      พัฒนพงส์ จาติเกตุ; Phatnapong Chatiket (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
      ปัจจุบันมีการโฆษณายากำจัดศัตรูพืชปรากฏอยู่ในสื่อมวลชนจำนวนไม่น้อย และเป็นที่น่ากังวลว่าจะทำให้เกษตรกรเชื่อ งานวิจัยเรื่องการโฆษณาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชโดยสื่อมวลชนจึงเกิดขึ้นเพื่อค้นหาว่าเนื้อหาในการโฆษณานั้นเป็นอย่างไรบ้าง ...