Recent Submissions

 • การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเตรียมรับการระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

  สุพิชญา หวังปิติพาณิชย์; Supichaya Wangpitipanit; แสงเดือน ปิยะตระกูล; Sangduen Piyatrakul; ธิดา ทองวิเชียร; Thida Tongvichean (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-08)
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบริบทสถานการณ์การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเตรียมรับการระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2) ศึกษารูปแบบแ ...
 • การพัฒนาระบบและกลไกการจัดการภาวะวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดอุบลราชธานี 

  กิตติ เหลาสุภาพ; Kitti Laosupap; อรุณ บุญสร้าง; Arun Boonsang; อารี บุตรสอน; Aree Butsorn; สง่า ทับทิมหิน; Sanga Tubtimhin; วิโรจน์ เซมรัมย์; Wirote Semrum; นิฤมล กมุทชาติ; Nirumon Kamuttachat; อมรฤทธิ์ ชอุ่มพันธ์; Amornrit Chaaumphan (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-05)
  การวิจัยเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการจัดการภาวะวิกฤติโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดอุบลราชธานี ของหน่วยงานระดับอำเภอและตำบล ในการจัดการภาวะวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เครื่องมือที ...
 • การศึกษาเภสัชพันธุศาสตร์และเภสัชจลนศาสตร์ของกรดมัยโคฟีโนลิคและแมทาบอไลท์ 

  ณัฐ คูณรังษีสมบูรณ์; Nut Koonrungsesomboon; ดำเนินสันต์ พฤกษากร; Dumnoensun Pruksakorn; มิ่งขวัญ ณ ตะกั่วทุ่ง; Mingkwan Na Takuathung; ศิริพงษ์ ตองใจ; Siripong Tongjai; ภรัณยา ชัยวัฒน์; Parunya Chaiyawat; สาลินี จันทราภิรมย์; Salinee Jantrapirom; ปารเมศ เทียนนิมิตร; Parameth Thiennimitr; ศุภนิมิต ทีฆชุณหเถียร; Supanimit Teekachunhatean (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-05)
  กรดมัยโคฟีโนลิค (MPA) เป็นยากดภูมิคุ้มกันที่ใช้ในการป้องกันการต่อต้านการปลูกถ่ายอวัยวะและอยู่ระหว่างการศึกษาประสิทธิผลของยาต่อการต้านมะเร็งกระดูกออสทิโอซาร์โคมา อย่างไรก็ตาม พบว่า ผู้ที่ได้รับยาชนิดนี้แต่ละคนมีค่าเภสัชจล ...
 • โมเดลการใช้ชีวิตปกติรูปแบบใหม่ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายต่อการระบาดของโรค COVID-19 ด้วยการจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนบน 

  ปาลีรัตน์ วงศ์ฤทธิ์; Paleeratana Wongrith; พิมาน ธีระรัตนสุนทร; Phiman Thirarattanasunthon; สุปรีชา แก้วสวัสดิ์; Supreecha Kaewsawat; ดนิตา จำปาแก้ว; Danita Champakaew; ปภัสรา ช้างกลาง; Papassara Changklang; พัฒนศักดิ์ คำมณีจันทร์; Patthanasak Khammaneechan; ภูวศินทร์ บัวเกษ; Phuwasin Buakate; นิรชร ชูติพัฒนะ; Nirachon Chutipattana; จิราพร เจริญพูล; Jiraporn Jaroenpool (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-06-30)
  งานวิจัยโมเดลการใช้ชีวิตปกติรูปแบบใหม่ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายต่อการระบาดของโรค COVID-19 ด้วยการจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนบน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินสถานการณ์ ประสบการณ์การปรับตัวใ ...
 • การพัฒนาระบบการคัดกรองโรคไตเรื้อรังระยะเริ่มต้นในระดับปฐมภูมิด้วยชุดตรวจ albuminuria 

  ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์; Nattachai Srisawat; ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล; Trirak Pisitkul; สมกัญญา ตั้งสง่า; Somkanya Tungsanga; กิตตินันท์ โกมลภิส; Kittinan Komolpis; สดุดี พีรพรรัตนา; Sadudee Peerapornratana (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-08)
  โรคไตเรื้อรังถือว่าเป็นหนึ่งในปัญหาทางสุขภาพที่สำคัญทั้งในระดับชาติและระดับโลก เนื่องจากมีแนวโน้มที่ผู้ป่วยจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นในแต่ละปี ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในระยะแรกจะยังไม่แสดงอาการของโรค แต่สามารถที่จะวินิจฉัยได้จากการ ...
 • การสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายจากการใช้แบบจำลองสถานการณ์พลวัตระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานของวัคซีนโควิด-19 

  บวรศม ลีระพันธ์; Borwornsom Leerapan; ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์; Rapeepong Suphanchaimat; ปณิธี ธัมมวิจยะ; Panithee Thammawijaya; วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย; Vorasith Sornsrivichai; พาส์น ฑีฆทรัพย์; Pard Teekasap; วรารัตน์ ใจชื่น; Wararat Jaichuen; ปฐมพร ศิรประภาศิริ; Pathomphorn Siraprapasiri; ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย; Kwanpracha Chiangchaisakulthai; ภาณุวิชญ์ แก้วกำจรชัย; Phanuwich Kaewkamjornchai; แพรวนภา พันธุ์สวาสดิ์; Praewnapa Puntusavase (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-03)
  การระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19 หรือ COVID-19) เป็นปัญหาที่ซับซ้อน มีพลวัตรสูงและส่งผลกระทบทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ทั้งระดับภายในประเทศและระดับนานาชาติ นอกจากผลกระทบโดยตรงต่อด้านส ...
 • การศึกษาภูมิคุ้มกันในผู้ที่หายและผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อจากโรคโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) 

  ปกรัฐ หังสสูต; Pokrath Hansasuta; ภาวพันธ์ ภัทรโกศล; Parvapan Bhattarakosol; เอกสิทธิ์ โกวิทย์ดำรงค์; Ekasit Kowitdamrong; ญาดา ตันสิริ; Yada Tansiri (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-05)
  เนื่องจากยังไม่มีการศึกษาวิจัยในประเทศไทยถึงการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ SARS-CoV-2 ในผู้กำลังติดเชื้อโรค COVID-19 และผู้ใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงสูง งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์ในการศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันผ่านการสร้างแอนติบอดี ...
 • การศึกษาภูมิคุ้มกันโควิด-19 ในชุมชนจังหวัดปัตตานี 

  วิพุธ พูลเจริญ; Wiput Phoolcharoen; ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา; Thiravat Hemachudha; อรัญ รอกา; Aran Roka; นินี สุไลมาน; Ninee Sulaiman; ณัฐวุฒิ ทองคง; Nattawut Thongkong; ฮาเซ็ม บีมา; Hasem Beema (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-07)
  การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 เริ่มเข้าสู่ประเทศไทยในต้นปี 2563 และแพร่กระจายเป็นภัยคุกคามโลกอย่างกว้างขวาง (Pandemic) มีผู้ป่วยใน 2 ปี มากกว่า 500 ล้านคน และเสียชีวิตกว่า 6 ล้านคน ทุกประเทศต้องประก ...
 • การเตรียมพร้อมและการจัดการตอบโต้การระบาดของโควิด-19 ในศาสนสถาน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  จิตตาภรณ์ มงคลแก่นทราย; Jittaporn Mongkonkansai; จำนงค์ ธนะภพ; Chamnong Thanapop; ศศิธร ธนะภพ; Sasithorn Thanapop; วาริท เจาะจิตต์; Warit Jawjit; ธนพร คำพยา; Tanaporn Khamphaya; อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม; Uraiwan Madardam; จิรพัฒน์ นาวารัตน์; Jiraphat Nawarat; ประเสริฐ มากแก้ว; Prasert Makkaew; จารุภา เลขทิพย์; Charupa Lektip; นิธิมา หนูหลง; Nitima Nulong; นพดล ปรีชา; Nopadol Precha (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-04)
  ศาสนสถาน เป็นสถานที่หนึ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้เคารพและศรัทธาได้เข้ามาประกอบดำเนินกิจกรรมสำคัญทางศาสนา ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มของประชาชนจำนวนมาก ทำให้เพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 ได้มากขึ้น การศึกษานี้เป็น ...
 • การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและขับเคลื่อนงานของครูข้างถนน ประสบการณ์เรื่องเล่าการทำงานภาคสนามของครูข้างถนน 

  ลือชัย ศรีเงินยวง; Luechai Sri-ngernyuang; ชุติมา พัฒนพงศ์; Chutima Pattanapong (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-07)
  โครงการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและอบรมองค์ความรู้ ทักษะแนวทางความคิดเพื่อการทำงานกับเด็กและเยาวชน เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้การทำงานของครูข้างถนนกับเด็กกลุ่มเปราะบาง รวมถึงการค้นหาและข้อจำกัดของระบบและผลั ...
 • ชีวิตและสุขภาพของเด็กต่างด้าวและการเข้าถึงบริการสาธารณสุข 

  ชุติมา พัฒนพงศ์; Chutima Pattanapong (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-07)
  โครงการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหา สาเหตุและแนวทางการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคม มีเป้าหมายในการสร้างสังคมแห่งการเกื้อกูล ไม่ทอดทิ้งกัน โดยผ่านชุดการวิจัยเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย ...
 • ชีวิต สุขภาพ และ การเข้าถึงระบบสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบางในเมือง: การศึกษากลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานย้ายถิ่นในกรุงเทพมหานคร 

  ลือชัย ศรีเงินยวง; Luechai Sri-ngernyuang; วาศินี กลิ่นสมเชื้อ; Vasinee Klinsomchua (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-07)
  โครงการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนสถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาพและการเข้าถึงระบบสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบางในเมืองในประเทศไทย และเพื่อศึกษาพัฒนาโจทย์วิจัยทางด้านสุขภาพ และการเข้าถึงระบบสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบางในเ ...
 • ปัญญาประดิษฐ์กับความเป็นธรรมทางสุขภาพและสังคม 

  ปิยณัฐ ประถมวงษ์; Piyanat Prathomwong; ปกรณ์ สิงห์สุริยา; Pagorn Singsuriya (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-07)
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวคิดและกรอบการวิจัยเบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กับความเป็นธรรมทางสุขภาพและสังคม และเพื่อเสนอวาระวิจัยที่จะตอบสนองการวิจัยในระยะยาวเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว งานวิจัยนี้เก็บข ...
 • การวิจัยเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนสุขภาวะของครอบครัวเปราะบางในสังคมไทย 

  ลือชัย ศรีเงินยวง; Luechai Sri-ngernyuang; สายสุดา วงษ์จินดา; Saisuda Vongjinda (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-07)
  โครงการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ของครอบครัวไทยจากอดีตถึงปัจจุบันและศึกษานโยบาย มาตรการ กลไกและรูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว เสนอรูปแบบพัฒนางานวิจัยสร้างคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของครอบครัวใ ...
 • แผนดำเนินงานวิจัยภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและขับเคลื่อนนโยบายสังคมไม่ทอดทิ้งกัน 

  ลือชัย ศรีเงินยวง; Luechai Sri-ngernyuang; ปกรณ์ สิงห์สุริยา; Pagorn Singsuriya; ปิยณัฐ ประถมวงษ์; Piyanat Prathomwong; สายสุดา วงษ์จินดา; Saisuda Vongjinda; ชุติมา พัฒนพงศ์; Chutima Pattanapong; วาศินี กลิ่นสมเชื้อ; Vasinee Klinsomchua (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-07)
  โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหา สาเหตุและแนวทางการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคม ที่มีเป้าหมายในการสร้างสังคมแห่งการเกื้อกูล ไม่ทอดทิ้งกัน โดยผ่านชุดการวิจัยเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย ...
 • ผลของโปรแกรมกลุ่มบำบัดแบบการยอมรับและสร้างพันธะสัญญาเพื่อบ่มเพาะความยืดหยุ่นในชีวิตและความตั้งใจในการเลิกเสพสารเสพติดในเยาวชนที่ใช้สารเสพติด 

  จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส; Jinjutha Chaisena Dallas; ดวงใจ วัฒนสินธุ์; Duangjai Vatanasin; สายฝน ม่วงคุ้ม; Saifone Moungkum; พรชัย จูลเมตต์; Pornchai Jullamate; เวทิส ประทุมศรี; Watis Pratumsri; มนตรี ขุนอินทร์ทอง; Montree Khuniontrtong; ภาคินี เดชชัยยศ; Pakinee Detchaiyot; สาวิตรี วงศ์อินจันทร์; Sawitree Wonginjun; ศรวิษฐ์ บุญประชม; Sawrawit Boonprachom; สาวิตรี หลักทอง; Sawitree Lakthong; วัชรา ตาบุตรวงศ์; Watchara Tabootwong (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-07)
  การดูแลที่สำคัญในเยาวชนผู้ใช้สารเสพติดในระยะฟื้นฟู คือ การเพิ่มความยืดหยุ่นในชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันภายในจิตใจ เพื่อป้องกันการกลับไปใช้สารเสพติดซ้ำ การวิจัยกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมกลุ่มบำบัดแบบการย ...
 • การศึกษาการขยายบริการตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิดในประเทศไทย: ความเป็นไปได้ ต้นทุน และความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ 

  ดนัย ชินคำ; Danai Chinnacom; นิธิเจน กิตติรัชกุล; Nitichen Kittiratchakool; วิลาวรรณ ล้วนคงสมจิตร; Vilawan Luankongsomchit; ชนิดา เอกอัครรุ่งโรจน์; Chanida Ekakkararungroj; ณชวิศ กิตติบวรดิฐ; Nachawish Kittibovorndit; ศรีเพ็ญ ตันติเวสส; Sripen Tantivess; พิทยาพล ปีตธวัชชัย; Pittayapon Pitathawatchai; ขวัญชนก ยิ้มแต้; Kwanchanok Yimtae; ปฤษฐพร กิ่งแก้ว; Pritaporn Kingkaew (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-02)
  การได้ยินเป็นพื้นฐานสำคัญของการพูดและพัฒนาการทางภาษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงอายุ 3 ปีแรกของชีวิต หากเด็กมีความผิดปกติทางการได้ยินจะส่งผลกระทบโดยตรงกับพัฒนาการด้านการพูดและภาษารวมถึงการเข้าสังคม การเรียน ภาวะจิตใจ ความจำ ...
 • ประสบการณ์ ผลกระทบ และมิติทางสังคมในสถานการณ์โควิด-19 (จำนวน 5 กลุ่มประเด็น) 

  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน); Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre (Public Organization) (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-05)
  รายงานผลการศึกษาประสบการณ์ ผลกระทบ และมิติทางสังคมในสถานการณ์โควิด-19 รวม 5 กลุ่มประเด็นนี้ เป็นส่วนหนึ่งของรายงานภายใต้โครงการวิจัย โควิด-19 กับสังคมไทย : บันทึกวิกฤติและประสบการณ์การรับมือไวรัสโคโรนา มีวัตถุประสงค์เพื่ ...
 • รายงานประมวลผลพร้อมบันทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์จากเรื่องราวและประสบการณ์ชีวิตผู้คนในสถานการณ์โควิด-19 (จำนวน 100 ชิ้นงาน) 

  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน); Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre (Public Organization) (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-05)
  รายงานประมวลบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในสถานการณ์ระบาดโควิด-19 ฉบับนี้ เป็นรายงานภายใต้โครงการวิจัย โควิด 19 กับสังคมไทย : บันทึกวิกฤติและประสบการณ์การรับมือไวรัสโคโรนา ซึ่งเป็นการประมวลและสังเคราะห์เนื้อหาสาระสำคัญจาก ...
 • โควิด-19 กับสังคมไทย : บันทึกวิกฤติและประสบการณ์การรับมือไวรัสโคโรนา 

  โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์; Komatra Juengsateansup; สายพิณ ศุพุทธมงคล; Saipin Suputtamongkol; นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ; Narupon Duangwises; ชัชชล อัจนากิติ; Chutchon Ajanakitti; บุษบงก์ วิเศษพลชัย; Bussabong Wisetpholchai; พฤกษ์ เถาถวิล; Preuk Taotawin; สุมาลี มหณรงค์ชัย; Sumalee Mahanarongchai; จิราพร เหล่าเจริญวงศ์; Jiraporn Laocharoenwong; ปาณิภา สุขสม; Panipa Suksom; ตรงใจ หุตางกูร; Trongjai Hutangkura; สราวุธ ทับทอง; Sarawut Thupthong; เชาวน์วัฒน์ มูลภักดี; Chaowat Moonpakdee; ณัฐกร วิทิตานนท์; Nuttakorn Vititanon; สรานนท์ อินทนนท์; Saranond Inthanond; กุลระวี สุขีโมกข์; Kunravee Sukhimoke; ณปภัช สิริเกษมชัย; Napaphat Sirikasemchai; ณัฐสุดา ปั่นทรัพย์; Nutsuda Punsab; ชนาง อำภารักษ์; Chanange Amparuk; ฉัตรชัย ศิริวิทยรัตน์; Chatchai Siriwitayarat; สัมพันธ์ วารี; Sampan Waree; บำเพ็ญ ไชยรักษ์; Bampen Chaiyarak; วิภาวดี โก๊ะเค้า; Wiphavadee Kokhao; จรรยา ยุทธพลนาวี; Janya Youthapolnavee; วิวัฒน์ วนรังสิกุล; Wiwat Wanarangsikul; สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ; Supat Hasuwannakit; พลินี เสริมสินสิริ; Palinee Sermsinsiri; สุนีย์ สุขสว่าง; Sunee Sooksawang (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-05)
  โครงการวิจัยโควิด-19 กับสังคมไทย : บันทึกวิกฤติและประสบการณ์การรับมือไวรัสโคโรนา (COVID-19 in Thai Society: Documenting Coronavirus Crisis and Epidemic Responses) มีวัตถุประสงค์เพื่อบันทึกประสบการณ์ ทำความเข้าใจวิธีคิดแล ...

View more