Now showing items 1-1 of 1

    • โครงการเครือข่ายสร้างการเรียนรู้ระดับชุมชนและครอบครัว 

      ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดนครศรีธรรมราช; แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย (ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชแผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทยสำนักบริการงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ, 2551)