Now showing items 1-20 of 5206

  • รักสุด เซฟให้สุด พ่อแก่ แม่เฒ่า ปลอดภัยจากโควิด 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564-04)
   Infographic การป้องกันผู้สูงอายุจากการติดเชื้อโควิด-19
  • แผนปฏิบัติการ บูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย Genomics Thailand (พ.ศ. 2563-2567) 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-09)
   Infographic แผนปฏิบัติการ แผนงานจีโนมิกส์ ประเทศไทย (Genomics Thailand) พ.ศ. 2563-2567
  • จีโนมิกส์ ประเทศไทย 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-09)
   Infographic แนะนำแผนงานจีโนมิกส์ ประเทศไทย (Genomics Thailand) การแพทย์จีโนมิกส์ คือ การแพทย์ที่อาศัยเทคโนโลยีพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล เพื่อประเมินความเสี่ยง วินิจฉัย และพยากรณ์โรค วิสัยทัศน์ คือ ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการ ...
  • แอปพลิเคชัน KhunLook คุณลูก ตัวช่วยพ่อแม่ยุค New Normal เพื่อดูแลพัฒนาการลูกน้อย 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-06)
   Infographic ข้อมูลจากโครงการวิจัย แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพาเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กไทย (https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4796) แอปพลิเคชันคุณลูก (KhunLook) เพื่อการติดตามการเติบโตของลูกได้อย่างต่อเนื่อง ...
  • รับยาที่ร้านยา ทำอย่างไร 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-05)
   Infographic ข้อมูลจากโครงการวิจัย Infographic ข้อมูลจากโครงการวิจัย การประเมินโครงการนำร่องให้ผู้ป่วยรับยาที่ร้านขายยาเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล (https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5445) แสดงขั้นตอนการรับยาที่ร้านยา
  • รับยาที่ร้านยา ลดเสี่ยงโควิด ลดแออัดในโรงพยาบาล 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-05)
   Infographic ข้อมูลจากโครงการวิจัย Infographic ข้อมูลจากโครงการวิจัย การประเมินโครงการนำร่องให้ผู้ป่วยรับยาที่ร้านขายยาเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล (https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5445)
  • ระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโรคเบาหวานภายหลังการระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ไวรัสโควิด–19 ของหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในเขตภาคใต้ 

   รัถยานภิศ รัชตะวรรณ; Ratthayanaphit Ratchathawan; เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช; Benjawan Thanormchayathawat; บุญประจักษ์ จันทร์วิน; Boonprajuk Junwin; วัลลภา ดิษสระ; Wanlapa Dissara; นรานุช ขะระเขื่อน; Naranuch Karakhuean; วรรณรัตน์ จงเขตกิจ; Wannarat Jongkhetkit; สมฤดี อรุณจิตร; Somrudee Arunjit; ปิยะพร พรหมแก้ว; Piyaporn Promkaew; ดาลิมา สำแดงสาร; Dalima Samdaengsarn; วรนิภา กรุงแก้ว; Waranipa Krungkaew; ศิริวรรณ ชูกำเนิด; Siriwan Chukumnird; รุ่งนภา จันทรา; Rungnapa Chantra; บุบผา รักษานาม; Buppha Raksanam; จิราภรณ์ ชูวงศ์; Jiraporn Choowong; จงกรม ทองจันทร์; Jongkrom Thongjan (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565)
   สถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบต่อระบบการดูแลผู้สูงอายุโรคเบาหวานในมิติสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคตลอดจนการดูแลต่อเนื่อง การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสถานการณ์และผลลัพธ์ของระบบการดูแลผู้สูงอาย ...
  • ผู้ป่วยเบาหวานเท้าเป็นแผล ควรล้างเท้าด้วยน้ำร้อนฆ่าเชื้อโรคจริงหรือ 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-02)
   Infographic ข้อมูลจากโครงการวิจัย ภาระและระบบการดูแลโรคหลอดเลือดส่วนปลาย ต่อเนื่องปีที่ 3 (https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4869) ให้ข้อมูลการดูแลเท้าที่ถูกต้องในผู้ป่วยเบาหวาน
  • น้ำตาลเพียงเท่านั้นหรือ ที่เป็นต้นเหตุเบาหวาน 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-02)
   Infographic ข้อมูลจากโครงการวิจัย อัตราการพัฒนาไปเป็นโรคเบาหวานและการศึกษาความสัมพันธ์เกี่ยวกับปัจจัยการนอนหลับและระดับกรดยูริคในเลือดกับระดับ HbA1c ในเลือดในผู้ที่มีภาวะ pre-diabetes (https://kb.hsri.or.th/dspace/handle ...
  • เบาหวาน + หลอดเลือดส่วนปลาย = ถูกตัดขา 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-02)
   Infographic ข้อมูลจากโครงการวิจัย ภาระและระบบการดูแลโรคหลอดเลือดส่วนปลาย (https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4344) ให้ข้อมูล อาการของโรคหลอดเลือดส่วนปลาย บัญญัติ 10 ประการ ดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน
  • กินน้อยลง อดอาหาร ออกกำลังกาย ลดน้ำหนักจริงหรือ 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-02)
   Infographic ข้อมูลจากโครงการวิจัย ผลของการออกกำลังและการบริโภคอาหารต่อการเกิดโรคสมองเสื่อม โรคไตเรื้อรัง โรคเบาหวาน และโรคหัวใจและหลอดเลือดในประชากรไทยในจังหวัดอุบลราชธานี โครงการต่อเนื่อง ปีที่ 2 (https://kb.hsri.or.th/ ...
  • เบาหวาน รู้จัก รู้ทัน ป้องกันได้ 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-02)
   Infographic ข้อมูลจาก www.pobpad.com แสดงข้อมูลสาเหตุ ประเภท และการป้องกันโรคเบาหวาน
  • เบาหวานเสี่ยงไต ใครๆ ก็เป็นได้ พบ 1 ใน 3 น้อยกว่า 60 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-02-01)
   Infographic ข้อมูลจากงานวิจัย การประเมินผลการเข้าถึงบริการและการจัดบริการทดแทนไต ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทย (https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4009) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ สถิติข้อมูลผู้ป่วยโรคไต อาการของโรค ...
  • เบาหวาน โรคเรื้อรังรักษาไม่หาย เสี่ยงลุกลาม ตามมาด้วยสารพัดโรค 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-02)
   Infographic ข้อมูลจากงานวิจัยการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557 (https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4626) แสดงข้อมูลสถานการณ์ผู้ป่วยเบาหวาน
  • เบาหวาน เสี่ยงหลอดเลือดสมอง ตีบ ตัน แตก ตาย 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556-12-01)
   Infographic ข้อมูลจากงานวิจัยการประเมินสมรรถนะระบบหลักประกันสุขภาพในการให้บริการผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือด จากหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน : กรณีศึกษาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4017) ...
  • เครื่องมือค้นหาผู้สัมผัสวัณโรค 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-08)
   โครงการพัฒนาคู่มือและเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มความครอบคลุมในการค้นหาผู้สัมผัสวัณโรคและผลกระทบทางสังคมแก่ผู้ป่วยและผู้สัมผัสโรค หนึ่งในผลงานวิจัยของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ที่นำมาสู่การพัฒนาเป็นหลักสูตรการสื่อสารเพื ...
  • การควบคุม ป้องกันวัณโรค 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-08)
   การป้องกันวัณโรคที่ดีที่สุดคือ การตรวจหาและรักษาผู้ป่วยวัณโรคให้เร็วที่สุด การให้วัคซีนบีซีจีแก่เด็กทารกแรกเกิด ไม่สามารถป้องกันเด็กจากวัณโรคได้อย่างเด็ดขาด และควรป้องกันตนเองไม่ให้ติดเชื้อเอชไอวี เพราะจะทำให้มีโอกาสป่วย ...
  • รู้ เข้าใจวัณโรค 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-08)
   วัณโรคเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ติดต่อทางลมหายใจจากคนสู่คน ด้วยการแพร่กระจายผ่านละอองเสมหะจากการไอ จาม พูดคุย แต่ไม่ติดต่อด้วยการกินอาหารหรือน้ำด้วยกัน แต่ควรใช้ช้อนกลางและแยกภาชนะกัน วัณโรคเกิดได้กับหลายส่วนของร่างกาย เช่น ...
  • แพลตฟอร์มกลางสำหรับการสร้างเครื่องมือบำบัดทางจิตวิทยาด้วยปัญญาประดิษฐ์ 

   กลกรณ์ วงศ์ภาติกะเสรี; Konlakorn Wongpatikaseree (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-02)
   ปัญหาสุขภาพจิตส่งผลต่อการดำเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและคนใกล้ตัว แม้การดูแลสุขภาพจิตจะมีความสำคัญแต่ก็มีข้อจำกัด เช่น ค่าใช้จ่ายสูง และจำนวนบุคลากรด้านสุขภาพจิตไม่เพียงพอ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพั ...
  • A to Z: Bench to Bedside in Medical Mycology 

   วัชรมาศ ม่วงแก้ว; Watcharamat Muangkaew; Pronpan Khum-eam (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565)
   โปสเตอร์ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเชื้อรา