Show simple item record

Public Participation and health impact assessment in renewable energy development : The case of rice husk power plant project in Nakorn Sawan and Singh Buri province

dc.contributor.authorศุภกิจ นันทะวรการen_US
dc.contributor.authorSupakit Nantaworakhanen_US
dc.coverage.spatialthen_US
dc.date.accessioned2008-12-04T05:22:37Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-17T00:42:51Z
dc.date.available2008-12-04T05:22:37Zen_US
dc.date.available2557-04-17T00:42:51Z
dc.date.issued2006en_US
dc.identifier.otherhs1311en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/1847en_US
dc.descriptionรายงานการวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในการพัฒนาพลังงานทางเลือก: กรณีศึกษาโครงการโรงไฟฟ้าแกลบ ต.น้ำทรง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ และโครงการโรงไฟฟ้าแกลบ ต.โพกรวม อ.เมือง จ.สิงห์บุรีen_US
dc.description.abstractการพัฒนาระบบไฟฟาที่ผานมาไดกอใหเกิดผลกระทบทางสุขภาพในดานตางๆ ตอชุมชน ทองถิ่น ทําใหโครงการโรงไฟฟาใหมๆ ไดรับการตอตานและเปนสาเหตุสําคัญของความขัดแยงในสังคมไทย การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเปนทางออกที่สําคัญของปญหาผลกระทบทางสุขภาพตางๆ เพราะเปนโรงไฟฟาขนาดเล็กและมีผลกระทบนอยกวา ทางสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน และคณะกรรมการกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ไดดําเนินมาตรการสนับสนุนโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนโดยนําเงินจากกองทุนฯ มาสนับสนุนราคารับซื้อไฟฟาเปนระยะเวลา 5 ปและมีการคัดเลือกโดยวิธีการประมูลขอรับการสนับสนุน การศึกษาในครั้งนี้เลือกกรณีศึกษาที่ผานการประมูล แตมีการคัดคานโดยประชาชนในพื้นที่ ไดแก โครงการโรงไฟฟาแกลบของบริษัทเอทีไบโอพาวเวอรจํากัด ใน 2 พื้นที่คือ ตําบลน้ำทรง อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรคและตําบลโพกรวม อําเภอเมือง จังหวัดสิงหบุรี เพื่อประยุกตใชการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในการสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจโครงการ ทางโครงการวิจัยเสนอใหทางเจาของโครงการ เปดเผยรางรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม เพื่อสนับสนุนกระบวนการตรวจสอบรวมกันของสาธารณะ (Public Review) ซึ่งไดรับความรวมมือเปนอยางดี หลังจากนั้นจึงจัดกระบวนการพูดคุยกับชุมชนทั้งฝายที่สนับสนุน และฝายคัดคานโครงการ ในชวงเดือนธันวาคม 2545 - กุมภาพันธ 2546 โดยครอบคลุมประเด็นผลกระทบและผลประโยชนในแตละประเด็น แลวนํามาเปรียบเทียบกับขอมูลในรางรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม รวมทั้งขอมูลที่ทางโรงไฟฟาชี้แจงในเวทีตางๆ เพื่อจัดทํารายงานการประมวลขอคิดเห็นของประชาชน (Public Scoping) สําหรับแตละกรณีศึกษา แลวจึงมีการเผยแพรรายงานดังกลาวใหกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของรวมทั้งการจัดเวทีเชิงนโยบายรวมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ในดานผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการกับแตละกลุมในแตละพื้นที่ ชวยทําใหชาวบานฝายสนับสนุนมีความเขาใจที่ถูกตองและชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากโรงไฟฟา ในขณะที่ฝายคัดคานก็มีความเขาใจชัดเจนมากขึ้น ถึงผลประโยชนของโครงการและ เหตุผลของฝายสนับสนุนth_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.format.extent1061386 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/octet-streamen_US
dc.languagethaen_US
dc.language.isoen_USen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยสาธารณสุขen_US
dc.subjectEnvironment Healthen_US
dc.subjectการประเมนผลกระทบทางสุขภาพen_US
dc.subjectอนามัยสิ่งแวดล้อมen_US
dc.titleการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในการพัฒนาพลังงานทางเลือก : กรณีศึกษาโครงการโรงไฟฟ้าแกลบ ต.น้ำทรง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ และโครงการโรงไฟฟ้าแกลบ ต.โพกรวม อ.เมือง จ.สิงห์บุรีen_US
dc.title.alternativePublic Participation and health impact assessment in renewable energy development : The case of rice husk power plant project in Nakorn Sawan and Singh Buri provinceen_US
dc.identifier.callnoWA754 ศ677กม 2549en_US
dc.identifier.contactno46ค058en_US
dc.subject.keywordHealth Impact Assessmenten_US
dc.subject.keywordrice husk power planten_US
dc.subject.keywordการมีส่วนร่วมen_US
dc.subject.keywordการประเมินผลen_US
dc.subject.keywordผลกระทบทางสุขภาพen_US
dc.subject.keywordพลังงานทางเลือกen_US
dc.subject.keywordโรงไฟฟ้าแกลบen_US
.custom.citationศุภกิจ นันทะวรการ and Supakit Nantaworakhan. "การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในการพัฒนาพลังงานทางเลือก : กรณีศึกษาโครงการโรงไฟฟ้าแกลบ ต.น้ำทรง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ และโครงการโรงไฟฟ้าแกลบ ต.โพกรวม อ.เมือง จ.สิงห์บุรี." 2006. <a href="http://hdl.handle.net/11228/1847">http://hdl.handle.net/11228/1847</a>.
.custom.total_download55

Fulltext
Icon
Name: hs1311.pdf
Size: 905.9Kb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record