Knowledge Bank

เรียนรู้จากบทเรียนของผู้ร่วมเส้นทาง : รวมบทคัดย่อผลงาน R2R เล่มที่1 ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to reaearch) R2R : เพิ่มคุณค่า พัฒนาคนพัฒนางาน กลุ่ม1สถานีอนามัย/สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ กลุ่ม2 โรงพยาบาลชุมชน

Fulltext

 
 


Show full item record


This item appears in the following Collection(s)