Knowledge Bank

การจัดบริการและต้นทุนบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ

Fulltext

 
 


Show full item record


This item appears in the following Collection(s)