Show simple item record

การเปลี่ยนแปลงภาวะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนจากการวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน(โดยใช้ตัวอย่างซ้ำ) 2548-2553

dc.contributor.authorวุฒิพันธุ์ วงษ์มงคลen_US
dc.contributor.authorกัญจนา ติษยาธิคมen_US
dc.contributor.authorสุพล ลิมวัฒนานนท์en_US
dc.contributor.authorภูษิต ประคองสายen_US
dc.contributor.authorวิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียรen_US
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์en_US
dc.contributor.otherสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศen_US
dc.contributor.otherสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศen_US
dc.date.accessioned2011-08-02T08:59:30Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-17T00:28:38Z
dc.date.available2011-08-02T08:59:30Zen_US
dc.date.available2557-04-17T00:28:38Z
dc.date.issued2011-02en_US
dc.identifier.otherhs1818en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/3241en_US
dc.description.abstractการสำรวจเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนโดยใช้ตัวอย่างซ้ำ เป็นการติดตาม สัมภาษณ์ครัวเรือนเดิมจำนวนประมาณ 6 พันตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 4 รอบ (พ.ศ. 2548, 2549, 2550 และ 2553) ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจสามารถนำไปใช้วิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะ Longitudinal analysis ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2548-2553 ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ผลการศึกษาพบว่า ในระหว่างปี พ.ศ. 2548-2553 ครัวเรือนไทยไม่มีการเปลี่ยนแปลงภาวะทางเศรษฐกิจที่รุนแรง แม้ว่าในช่วงปี พ.ศ. 2551 จะเกิดภาวะวิกฤติในภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศอเมริกาจนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก โดยครัวเรือนไทยยังมีรายได้และรายจ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อเดือนสูงขึ้น อัตราการเพิ่มเฉลี่ยต่อปีของรายจ่าย (ร้อยละ 7.3 ต่อปี) สูงกว่าอัตราการเพิ่มเฉลี่ยของรายได้ (ร้อยละ 5.7 ต่อปี) เล็กน้อย ทั้งนี้ครัวเรือนที่ยากจนและในเขตชนบทมีรายได้และรายจ่ายเพิ่มในอัตราที่สูงกว่าครัวเรือนที่ร่ำรวยและในเขตเมือง ครัวเรือนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งแม้จะมีรายได้และรายจ่ายมากกว่าในภูมิภาคอื่นแต่กลับมีอัตราการเพิ่มของรายได้และรายจ่ายที่ต่ำกว่าในภูมิภาคอื่นๆ รายจ่ายของครัวเรือนในหมวดที่จำเป็น ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ มีสัดส่วนค่อนข้างคงที่ มีเพียงค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาที่มีสัดส่วนลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ6.4 ในปี พ.ศ.2548 เหลือเพียงร้อยละ 3.6 ในปี พ.ศ.2553 ด้านภาวะหนี้สินและการกู้ยืมเงิน พบว่า ครัวเรือนที่มีหนี้สินและกู้ยืมเงินมีสัดส่วนลดลงเล็กน้อย ครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดส่วนของครัวเรือนที่มีหนี้สินสูงกว่าภาคอื่นๆ ขณะที่ครัวเรือนที่มีการออมเงินมีสัดส่วนค่อนข้างคงที่ ครัวเรือนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีสัดส่วนของครัวเรือนที่มีการออมสูงที่สุด ครัวเรือนในเขตเมืองและชนบทมีสัดส่วนของครัวเรือนที่มีการออมไม่แตกต่างกัน แต่ในชนบทมีสัดส่วนของครัวเรือนที่มีหนี้สินและกู้ยืมเงินสูงกว่าในเขตเมือง ด้านการเจ็บป่วยและการใช้บริการรักษาพยาบาลในปี 2553 พบว่า คนยากจนมีอัตราป่วยและการนอนรพ.สูงกว่าผู้ที่ร่ำรวยกว่า ผู้ป่วยที่ยากจนและอยู่ในเขตชนบทไปใช้บริการแบบผู้ป่วยนอกที่สถานีอนามัยในสัดส่วนสูงที่สุด ในขณะที่ผู้ป่วยที่มีฐานะร่ำรวยและในเขตเมืองเลือกใช้บริการสถานพยาบาลเอกชนเป็นส่วนใหญ่ ด้านการนอนโรงพยาบาล ผู้ป่วยในกลุ่มที่ยากจนที่สุดไปใช้บริการที่รพ.ชุมชนเป็นส่วนใหญ่เช่นเดียวกับผู้ป่วยในเขตชนบท ในขณะที่ผู้ป่วยในเขตเมืองไปใช้บริการที่รพ.ทั่วไป/รพ.ศูนย์และรพ.เอกชนเป็นส่วนใหญ่ ผู้ป่วยกลุ่มร่ำรวยที่สุดเกือบครึ่งหนึ่งไปใช้บริการที่รพ.เอกชน ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวสอดคล้องกับข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนและการสำรวจอนามัยและสวัสดิการซึ่งมีตัวอย่างขนาดใหญ่กว่า แสดงถึงความน่าเชื่อถือของการสำรวจโดยใช้ตัวอย่างซ้ำชุดนี้อย่างไรก็ตามการเก็บข้อมูลด้านสุขภาพที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์เพิ่งเริ่มในการสำรวจครั้งล่าสุด ดังนั้นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงภาวะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนและสภาวะทางสุขภาพจึงยังไม่ได้ทำในครั้งนี้ การสำรวจเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนโดยใช้ตัวอย่างซ้ำในรอบต่อไปจึงเป็นสิ่งที่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาให้การสนับสนุนเพื่อให้ดำเนินการสำรวจอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจากการสำรวจนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวางแผนนโยบายด้านสังคมและสุขภาพen_US
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.format.extent225038 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/zipen_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectเศรษฐกิจen_US
dc.subjectบริการสุขภาพen_US
dc.subjectเศรษฐศาสตร์ทางการแพทย์en_US
dc.subjectระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ (Health Information Systems)th_TH
dc.titleการเปลี่ยนแปลงภาวะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนจากการวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน(โดยใช้ตัวอย่างซ้ำ) 2548-2553en_US
dc.typeTechnical Reporten_US
dc.email.authorsupon@kku.ac.then_US
dc.email.authorphusit@ihpp.thaigov.neten_US
dc.email.authorviroj@ihpp.thaigov.neten_US
dc.identifier.callnoW74 ว868ก 2554en_US
dc.identifier.contactno52-080en_US
dc.subject.keywordการใช้บริการรักษาพยาบาลen_US
dc.subject.keywordค่าใช้จ่ายของครัวเรือนen_US
.custom.citationวุฒิพันธุ์ วงษ์มงคล, กัญจนา ติษยาธิคม, สุพล ลิมวัฒนานนท์, ภูษิต ประคองสาย and วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร. "การเปลี่ยนแปลงภาวะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนจากการวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน(โดยใช้ตัวอย่างซ้ำ) 2548-2553." 2011. <a href="http://hdl.handle.net/11228/3241">http://hdl.handle.net/11228/3241</a>.
.custom.total_download65

Fulltext
Icon
Name: hs1818.pdf
Size: 230.4Kb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record