Show simple item record

รายงานสถานการณ์ระบบการคลังและระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขไทย ปีงบประมาณ 2553 : การคลังและประสิทธิภาพของสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

dc.contributor.authorสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทยen_US
dc.date.accessioned2011-09-13T07:49:44Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-17T00:19:12Z
dc.date.available2011-09-13T07:49:44Zen_US
dc.date.available2557-04-17T00:19:12Z
dc.date.issued2011en_US
dc.identifier.otherhs1832en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/3308en_US
dc.description.abstractรายงานฉบับนี้เป็นการวิเคราะห์สัมฤทธิผลของการดำเนินงานในระบบบริการสาธารณสุขในส่วนการคลังสุขภาพของสถานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี งบประมาณ 2553 โดยทำการวิเคราะห์จากฐานข้อมูลทุติยภูมิสำคัญที่มีอยู่แล้ว คือ ฐานข้อมูลรายงานทางการเงินซึ่งสถานพยาบาลในสังกัดส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฐานข้อมูลรายงานกิจกรรมซึ่งโรงพยาบาลส่งให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และฐานข้อมูลอิเลคทรอนิคส์ผู้ป่วยในของกองทุนประกันสังคม กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ กรมบัญชีกลาง โดยดูเฉพาะตัวชี้วัดสำคัญที่มีความไวในการสะท้อนสถานการณ์ทางการเงินการคลังของระบบบริการและปัจจัยที่ผลักดันให้เกิดสถานการณ์การคลังดังกล่าว โดยสรุปเป็นผลผลิต รายได้ ค่าใช้จ่าย อัตราส่วนทางการเงิน สถานการณ์ทางการเงิน และข้อเสนอเพื่อพัฒนาคุณภาพรายงานทางการเงินการวิเคราะห์มีข้อค้นพบดังต่อไปนี้ ในปีงบประมาณ 2553 พบว่าผลผลิตหลักของสถานบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คือ บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นทั้งเชิงปริมาณและความซับซ้อน จากปีงบประมาณก่อน สัดส่วนผลผลิตบริการผู้ป่วยนอกระดับโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์เปลี่ยนไปชัดเจนโดยสัดส่วนบริการผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมเพิ่มขึ้น ค่าเฉลี่ยน้ำหนักสัมพัทธ์ (Case Mix Index) สูงขึ้นในโรงพยาบาลทุกระดับ สัดส่วนรายได้จำแนกตามแหล่งรายได้หลักในปีงบประมาณ 2553 มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีสัดส่วนแหล่งรายได้หลักในส่วนค่าบริการผู้ป่วยนอกของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเพิ่มขึ้นในสถานพยาบาลทุกระดับ แม้ว่ารายได้จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติยังคงเป็นแหล่งรายได้สูงสุดอยู่เช่นเดิม โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในส่วนค่าแรงที่ไม่ใช่เงินเดือน ค่ายา ค่าวัสดุทางการแพทย์เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อน ส่วนโรงพยาบาลศูนย์มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในส่วนค่าแรงที่ไม่ใช่เงินเดือน ค่าวัสดุทางการแพทย์เพิ่มขึ้น แต่สัดส่วนค่ายาลดลงแต่ยังสูงถึงร้อยละ 25 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดและมี “ค่าเฉลี่ย Adjust Relative Weight” สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินพบว่า สภาพคล่องของสถานพยาบาลลดลง ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์เพื่อก่อให้เกิดรายได้ของโรงพยาบาลมีการปรับตัวลดลงในทุกประเภทของโรงพยาบาล โรงพยาบาลจำนวน 495 แห่ง จากจำนวนโรงพยาบาล 834 แห่ง ประสบปัญหารายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่ายในส่วนต้นทุนค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 12 ปัจจัยผลักดันต้นทุนที่สำคัญ คือ ค่าแรง ค่าตอบแทน และค่ายา ซึ่งเป็นต้นทุนร้อยละ 30, 16 และ 19 ตามลำดับ โดยโรงพยาบาลมีรายได้จากค่ารักษาพยาบาลสุทธิเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับรายได้ในปีงบประมาณ 2552 จากปริมาณการให้บริการผู้ป่วยนอกเพิ่มประมาณร้อยละ 2 และผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับบริการในปีงบประมาณ 2552 เพื่อพัฒนาให้บัญชีของโรงพยาบาลถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีของประเทศซึ่งมีการปรับปรุงใหม่เป็นระยะ การบัญชีของโรงพยาบาลควรปรับปรุงเพิ่มเติมในประเด็นดังต่อไปนี้ คือ การแสดงข้อมูลผลการดำเนินงานรวมให้ครบถ้วนตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 27 (ฉบับปรับปรุง 2552) การจัดทำงบกระแสเงินสดและการปรับปรุงยอดคงเหลือในรายการทุนสะสมยกมาและทุนสะสม ณ วันต้นปีงบประมาณให้ตรงกันตามแนวทางของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (TAS 8)en_US
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข,สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการติดตามประเมินระบบการคลังและระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขไทยen_US
dc.format.extent617899 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/zipen_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย เครือข่ายสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectบริการทางการแพทย์--ค่าใช้จ่ายen_US
dc.subjectเศรษฐศาสตร์ทางการแพทย์en_US
dc.subjectระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ (Health Information Systems)th_TH
dc.titleรายงานสถานการณ์ระบบการคลังและระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขไทย ปีงบประมาณ 2553 : การคลังและประสิทธิภาพของสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขen_US
dc.typeTechnical Reporten_US
dc.description.publicationรายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดรายงานภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเงินการคลัง และระบบบริการสุขภาพประเทศไทย (ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข) และโครงการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการติดตามประเมินระบบการคลังและระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขไทย ซึ่งได้มอบหมายให้สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย เครือข่ายสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเป็นผู้ดำเนินการen_US
dc.email.authorไม่มีข้อมูลen_US
dc.identifier.callnoW74 ร451 2554en_US
dc.identifier.contactnoT53-01en_US
dc.subject.keywordการคลังสุขภาพen_US
.custom.citationสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย. "รายงานสถานการณ์ระบบการคลังและระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขไทย ปีงบประมาณ 2553 : การคลังและประสิทธิภาพของสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข." 2011. <a href="http://hdl.handle.net/11228/3308">http://hdl.handle.net/11228/3308</a>.
.custom.total_download137

Fulltext
Icon
Name: hs1832.pdf
Size: 673.2Kb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record