Knowledge Bank

การจัดการความรู้กระบวนการให้บริการทางการแพทย์ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของสถานบริการระดับตติยภูมิและสูงกว่า : กรณีศึกษา 5 หน่วยงาน

Fulltext

 
 


Show full item record


This item appears in the following Collection(s)