Now showing items 575-594 of 1094

   Authors Name
   มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม [1]
   มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท [1]
   มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน [1]
   มหาวิทยาลัยรังสิต [1]
   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ [1]
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ [1]
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะสังคมศาสตร์ [1]
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [3]
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิจิตรศิลป์ [1]
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทย์ศาสตร์ [2]
   มหาวิทยาลัยเนรศวร. คณะเภสัชศาสตร์ [1]
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาศิลปศาสตร์ [1]
   มะหามะ เมาะมูลา [1]
   มัณฑนา บรรณาธรรม [1]
   มันทนา ประทีปะเสน [1]
   มัลลิกา มัติโก [1]
   มาหะมะ เมาะมูล [1]
   มุกดา สำนวนกลาง [1]
   มูลนิธิชุมชนไท [2]
   มูลนิธินโยบายสาธารณะ [1]