Now showing items 1-2 of 2

  • การขยายผลการพัฒนาระบบสร้างเสริมความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนในเขตชนบท จังหวัดเชียงราย 

   งามนิตย์ ราชกิจ; Ngamnith Ratchakit; จรินทร์ อินทร์สุวรรณโณ; ชาญชัย กีฬาแปง; ชลลดา สายสืบ; สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย; Provincial Health Office Chiang Rai (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย, 2004)
   ชื่องานวิจัย การขยายผลการพัฒนาระบบสร้างเสริมความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนในเขต ชนบท จังหวัดเชียงรายชื่อผู้วิจัย งามนิตย์ ราชกิจ, จรินทร์ อินทร์สุวรรณโณ, ชาญชัย กีฬาแปง, ชลลดา สายสืบแหล่งทุน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่พิ ...
  • การพัฒนารูปแบบการจัดระบบสร้างเสริมความปลอดภัยในรถยนต์โดยสารรับ-ส่งนักเรียนจังหวัดเชียงราย 

   งามนิตย์ ราชกิจ; Ngamnith Ratchakit; พงศ์พันธุ์ เชิดชู; ภาสกร ณ พิกุล; สุริยา ทวีกุล; Phongpan Chirdchu; Passakorn Napikul; Suriya Taveekul; สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2002)
   การพัฒนารูปแบบการจัดระบบสร้างเสริมความปลอดภัยในรถยนต์โดยสารรับ-ส่งนักเรียนจังหวัดเชียงราย เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบและหากลวิธีที่เหมาะสมในการจัดระบบสร้างเสริมความปลอดภัยในรถโด ...