Now showing items 1-2 of 2

  • การสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับกลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพระดับประเทศ 

   ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา; Chuenruthai Kanchanachitra; สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล; Institute for Population and Social Research, Mahidol University (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2001)
   การสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับกลไกและกระบวนการกำหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพระดับประเทศ การดำเนินนโยบายด้านสุขภาพในประเทศไทยในปัจจุบันมักเผชิญกับปัญหาขาดการประสานงาน ระหว่างองค์กรต่างๆ เนื่องจากนโยบายยังคงกำห ...
  • นวัตกรรมสังคม : การให้ความหมายและลักษณะกิจกรรมในประเทศไทย 

   ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา; Chuenruthai Kanchanachitra; วาสนา อิ่มเอม (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2001)
   นวัตกรรมสังคม: การให้ความหมายและลักษณะกิจกรรมในประเทศไทยการศึกษาครั้งนี้ได้ข้อมูลจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และการดูงาน ให้ความหมายว่า นวัตกรรมสังคม คือ “สิ่งใหม่ๆ ทั้งที่เป็นกระบว ...