Now showing items 1-1 of 1

    • แผนที่นโยบายสาธารณะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

      ประธาน ฦาชา; Prathan Luecha; มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์; Khon Kaen University. Facalty of Pharmacy (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2003)
      ชื่องานวิจัย แผนที่นโยบายสาธารณะภาคตะวันออกเฉียงเหนือชื่อผู้วิจัย ประธาน ฦๅชาแหล่งทุน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่พิมพ์ 2546 บทคัดย่อ การศึกษาเชิงพรรณนาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษากระบวนการได้มาซึ่งนโยบายสาธารณะข ...