Now showing items 1-1 of 1

    • บทเรียนจากการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมพลังผู้บริโภคในภาคเหนือ 

      เล็ก สมบัติ; Lek Sombat (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2006)
      หัวข้อวิจัย บทเรียนจากการดำเนินงานด้านการเสริมสร้างพลังผู้บริโภคในภาคเหนือคณะผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ เล็ก สมบัติ อาจารย์ธีรภัท ชัยพิพัฒน์ อาจารย์วิไลลักษณ์ อยู่สำราญ นางสาวอนินท์ พุฒิโชติแหล่งทุน สถาบันวิจัยระบบสาธารณ ...