Now showing items 1-1 of 1

    • การปฏิรูประบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ : กรณีศึกษาอำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 

      สุนุตตรา ตะบูนพงศ์; Sunuttra Tabunphong; วรวิทย์ กิติศักดิ์รณกรณ์; อุไร หัถกิจ; วันดี สุทธรังษี; อภิรัตน์ อิ้มพัฒน์; Worawit Kittisakronakon; Urai Hattakit; Wandee Sutarangsri; Apirat Oimpat (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2002)
      ชื่อวิจัย การปฏิรูประบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ: กรณีศึกษาอำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลาผู้วิจัย สุนุตตรา ตะบูนพงศ์ วรวิทย์ กิติศักดิ์รณกรณ์ อุไร หัถกิจ วันดี สุทธรังษี อภิรัตน์ อิ้มพัฒน์ และคนอื่นๆแหล่งทุน สถ ...