Now showing items 1-2 of 2

  • บทเรียนจากการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมพลังผู้บริโภคในภาคเหนือ 

   เล็ก สมบัติ; Lek Sombat (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2006)
   หัวข้อวิจัย บทเรียนจากการดำเนินงานด้านการเสริมสร้างพลังผู้บริโภคในภาคเหนือคณะผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ เล็ก สมบัติ อาจารย์ธีรภัท ชัยพิพัฒน์ อาจารย์วิไลลักษณ์ อยู่สำราญ นางสาวอนินท์ พุฒิโชติแหล่งทุน สถาบันวิจัยระบบสาธารณ ...
  • เครือข่ายทางสังคมภาคตะวันออกกับการสร้างเสริมพลังผู้บริโภค 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2005)
   การศึกษาเครือข่ายทางสังคมภาคตะวันออกกับการเสริมสร้างพลังผู้บริโภคมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษากระบวนการ รูปแบบ กลวิธี บทบาทหน้าที่และแนวทางการดำเนินงานของเครือข่ายทางสังคมทั้งในรูปของกลุ่ม/ชมรมที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคใน ...