Now showing items 1-1 of 1

    • การจัดบริการทันตสุขภาพภายใต้นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

      กุลยา รัตนปรีดากุล; Kulaya Rattanapreedakul; จันทนา อึ้งชูศักดิ์; เพ็ญแข ลาภยิ่ง; แพร จิตตินันทน์; วิชัย วิวัฒน์คุณูปการ; จันทนา อึ้งชูศักดิ์,บรรณาธิการ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2003)
      การจัดบริการทันตสุขภาพภายใต้นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าผลการศึกษาชุดโครงการวิจัยสุขภาพช่องปาก หัวข้อหลัก “การจัดบริการทันตสุขภาพ ภายใต้นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” มีข้อสรุปสำคัญดังนี้ 1. จากการศึกษากรณีตัวอย่างในโ ...