Now showing items 1-1 of 1

    • การไม่ได้รับยาของผู้ป่วยที่รับการรักษาจากโรงพยาบาล 

      จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์; Chulaporn Limwattananon; สุพล ลิมวัฒนานนท์; ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2002)
      การไม่ได้รับยาของผู้ป่วยที่รับการรักษาจากโรงพยาบาลการวิจัยนี้ได้วิเคราะห์ปัญหาการไม่ได้รับยาของผู้ป่วยที่รับการรักษาจากโรงพยาบาลโดยใช้วิธีการศึกษาตั้งแต่ การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของแพทย์ การสำรวจนโยบายโรงพยาบาล การวิเคราะห ...