Now showing items 1-2 of 2

  • การสังเคราะห์ข้อเสนอเพื่อพัฒนารูปแบบการบริการปฐมภูมิในกรุงเทพมหานคร 

   ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์; Chanuantong Tannasugarn; พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล; Pipat Luksamijarulkul; ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ; Chardsumon Prutipinyo; จีรนันท์ แกล้วกล้า; Jeeranun Klaewkla; ทัศนีย์ รวิวรกุล; Tassanee Rawiworrakul; จงกล โพธิ์แดง; Jongkol Podang; วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย; Vanvisa Sresumatchai; มลินี สมภพเจริญ; Malinee Sombhopcharoen; มงคล อักโข; Mongkol Akko (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2019)
   การศึกษาครั้งนี้เป็นการสังเคราะห์ข้อเสนอเพื่อพัฒนารูปแบบการบริการปฐมภูมิในกรุงเทพมหานคร ใน 4 ศูนย์บริการสุขภาพนำร่อง คือ ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 และศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ...
  • สมรรถนะและบทบาทของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว: การสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

   ธีระ วรธนารัตน์; Teera Woratanarat; ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์; Patarawan Woratanarat; อารียา จิรธนานุวัฒน์; Areeya Jirathananuwat; จารุภา เลขทิพย์; Charupa Lektip; เสาวลักษณ์ ต้องตา; Saowalak Tongta (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2019-03)
   โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อใช้ในการวางแผนผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและเพื่อวางแผนขับเคลื่อนนโยบายทีมหมอครอบครัวให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและสถานการณ์ในพื้นที่ ...