Now showing items 1-1 of 1

    • ความเข้มข้นของเรเดียม-226 ในน้ำบ่อตื้นใน อ.นาหม่อม จ.สงขลา 

      จเร วุฒิศาสน์; Chare Wutisan; สุเทพ แสงงาม; Suthep Sangngam; กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สุราษฎร์ธานี; Department of Medical Science. Rerigional Medical Sciences Center Suratthani (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2005)
      ปัจจุบันยังไมทราบสาเหตุที่แนชัดในการเกิดมะเร็งขึ้นในรางกาย ปจจัยที่เกี่ยวของในการเกิดมะเร็ง ในชีวิตประจําวันน้ำมีสวนสําคัญในการดํารงชีวิต การใชน้ำบอตื้นเพื่อบริโภคเปนที่นิยมในหมูประชาชนตลอดหลายสิบปที่ผานมา ...