Now showing items 1-3 of 3

  • การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสังเคราะห์งานวิจัยด้านความรุนแรงในสังคมไทย 

   นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ; Nantaphan Chinlumprasert; มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ; Assumchan University (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2003)
   การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสังเคราะห์งานวิจัยด้านความรุนแรงในสังคมไทยดร. นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยด้านความรุนแรง และจัดวางระบบฐานข้อมูลงานวิจัยด้านนี้ในระบบ ...
  • ความรุนแรงในครอบครัว : สถานะงานวิจัยและข้อเสนอเพื่อพัฒนาโครงสร้างระบบวิจัยในอนาคต 

   เพ็ญจันทร์ ประดับมุข; Penchan Pradubmook (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2003)
   ความรุนแรงในครอบครัว สถานะของงานวิจัยและข้อเสนอเพื่อพัฒนาระบบวิจัยในอนาคตเพ็ญจันทร์ ประดับมุขเป็นรายงานการทบทวนองค์ความรู้เพื่อให้ได้กรอบเนื้อหาองค์ความรู้ด้านงานวิจัยเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ...
  • ศักยภาพประชาคมในการจัดการปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก 

   พิมพวัลย์ บุญมงคล; Pimpawan Boonmongkon; มัลลิกา มัติโก; นิภรณ์ สัณหจริยา; แววรุ้ง นาวาบุญนิยม; ธีรศักดิ์ พรหมพันใจ; อัมพร หมาดเด็น; ศุภเลิศ กิจขจรไพบูลย์; มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์; Mahidol University (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2003)
   ศักยภาพประชาคมในการจัดการปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กพิมพวัลย์ บุญมงคล และคณะงานวิจัยนี้ศึกษาถึงศักยภาพของประชาคมที่สนองตอบต่อปัญหาความรุนแรงทั้งในระดับมหภาค และปัจเจก โดยวิเคราะห์ตั้งแต่ภาพรวมของสถานการณ์ประชาคม ...