Now showing items 1-1 of 1

    • การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสังเคราะห์งานวิจัยด้านความรุนแรงในสังคมไทย 

      นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ; Nantaphan Chinlumprasert; มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ; Assumchan University (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2003)
      การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสังเคราะห์งานวิจัยด้านความรุนแรงในสังคมไทยดร. นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยด้านความรุนแรง และจัดวางระบบฐานข้อมูลงานวิจัยด้านนี้ในระบบ ...