Now showing items 1-1 of 1

    • การประเมินระบบสวัสดิการสังคมสำหรับสตรีที่ได้รับความรุนแรง 

      กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์; Kittipat Nonthapatamadul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2003)
      การประเมินระบบสวัสดิการสังคมสำหรับสตรีที่ได้รับความรุนแรง การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาภาพรวมทั้งระบบและรูปแบบของการจัดบริการสวัสดิการสังคมด้านความรุนแรงต่อสตรี ทั้งในภาครัฐและเอกชน ทั้งในด้านการป้องกัน การพิทักษ์สิทธิ์ ...