Now showing items 1-1 of 1

    • การพัฒนาหลักประกันสุขภาพของประชาชนกลุ่มแรงงานนอกระบบและครอบครัว 

      ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล; Thipaporn Phothithawil; ศิริพร เกื้อกูลนุรักษ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2003)
      การพัฒนาหลักประกันสุขภาพของประชาชนกลุ่มแรงงานนอกระบบและครอบครัว การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์คือ (1) เพื่อศึกษาสภาวการณ์สุขภาพและการดูแลสุขภาพของประชาชนกลุ่มแรงงานนอกระบบและครอบครัว (2) เพื่อค้นหาแนวทางการพัฒนาหลักประกันส ...