Now showing items 1-1 of 1

    • สื่อวิทยุและสื่อโทรทัศน์เพื่อข่าวสุขภาพเพื่อประชาชน 

      สุภิญญา กลางณรงค์; Supinya Khlangnarong; โสวรรณ คงสวัสดิ์; พวงพนา คุณวัฒน์; Sowan Khongsavad; Phuangpana Khunwat (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2005)
      ชื่องานวิจัย สื่อวิทยุและสื่อโทรทัศน์เพื่อข่าวสารสุขภาพเพื่อประชาชนชื่อผู้วิจัย สุภิญญา กลางณรงค์, โสวรรณ คงสวัสดิ์, พวงพนา คุณวัฒน์แหล่งทุน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่พิมพ์ 2548บทคัดย่อ รายงานการวิจัยเรื่อง ...