Now showing items 21-40 of 50

  • การประเมินการถ่ายโอนหน่วยบริการปฐมภูมิไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: สังเคราะห์บทเรียนจากพื้นที่ 51 แห่งและทางเลือกในเชิงนโยบาย 

   อานนท์ กุลธรรมานุสรณ์; นิธิวัชร์ แสงเรือง; เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์; หทัยรัตน์ โกษียาภรณ์; วรณัน วิทยาพิภพสกุล; จรวยพร ศรีศศลักษณ์; วีรศักดิ์ พุทธาศรี; วลัยพร พัชรนฤมล; Anond Kulthanmanusorn; Nithiwat Saengruang; Yaowaluk Wanwong; Hathairat Kosiyaporn; Woranan Witthayapipopsakul; Jaruayporn Srisasalux; Weerasak Putthasri; Walaiporn Patcharanarumol (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-02-28)
   การถ่ายโอนหน่วยบริการปฐมภูมิไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหนึ่งในหลายรูปแบบของการกระจายอำนาจด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุขได้ถ่ายโอนหน่วยบริการปฐมภูมิไปยังองค์กรปกค ...
  • การประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจัยเขตสุขภาพรุ่นที่ 1 ระยะที่ 1 และ 2 

   กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์; Krit Pongpirul; อารียา จิรธนานุวัฒน์; Areeya Jirathananuwat; จรวยพร ศรีศศลักษณ์; Jaruayporn Srisasalux; พรชัย สิทธิศรัณย์กุล; Pornchai Sithisarankul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558)
   วัตถุประสงค์ (Objective) เพื่อประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจัยเขตสุขภาพรุ่นที่ 1 ในการสังเคราะห์ประเด็นสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการ (formative evaluation) โดยครอบคลุมโครงการทั้งระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 ...
  • การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยในระบบสุขภาพ 

   จรวยพร ศรีศศลักษณ์; Jaruayporn Srisasalux (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
   เป้าหมายในการขยายแนวคิด การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research ; R2R) ให้ขจรขจายไปทั่วทั้งระบบบริการสุขภาพ เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมของการใช้ความรู้ในการพัฒนางานของคนในวงการสุขภาพ โดยให้บุคลากรแต่ละคนสามารถแก้ปัญหาไ ...
  • การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยในระบบสุขภาพ 

   จรวยพร ศรีศศลักษณ์; Jaruayporn Srisasalux (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-08-27)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552 Thailand Research Expo 2009 ในห้องย่อยการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยในระบบสุขภาพ วันที่ 27 สิงหาคม 2552 ณ เซ็นทรัลเวิลด์
  • การศึกษาแบบเร่งด่วนในการถ่ายโอนสถานีอนามัยและโรงพยาบาลออกนอกระบบ 

   Hawkins, Loraine; Jaruayporn Srisasalux; Sutayut Osornprasop; สุทยุต โอสรประสพ; จรวยพร ศรีศศลักษณ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
   การศึกษาประเมินผลการถ่ายโอนสถานีอนามัยจากกระทรวงสาธารณสุขไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และโรงพยาบาลออกนอกระบบในครั้งนี้ เป็นการศึกษาแบบเร่งด่วน ใช้เวลา 3 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 7 เมษายน 2552 วิธีการศึกษ ...
  • การสำรวจสถานการณ์การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือการดำเนินงานด้านสาธารณสุขระดับจังหวัด 

   จรวยพร ศรีศศลักษณ์; สุภาวดี นุชรินทร์; Jaruayporn Srisasalux (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553-11)
   การศึกษาครั้งนี้เป็นการสำรวจเร่งด่วน (quick survey) เกี่ยวกับองค์ประกอบ บทบาทหน้าที่ และการ ดำเนินงานของคณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือการดำเนินงานด้านสาธารณสุขระดับจังหวัดทั้ง 26 จังหวัด โดยใช้ระยะเวลาการศึกษา 1 เดือน ...
  • การเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอน 

   จรวยพร ศรีศศลักษณ์; Jaruayporn Srisasalux (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555-06-22)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปบทเรียนและทิศทางในอนาคตการถ่ายโอนสถานีอนามัย วันที่ 22 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
  • คำถามการวิจัยเพื่อพัฒนาการกระจายอำนาจด้านสุขภาพในประเทศไทย 

   จรวยพร ศรีศศลักษณ์; มโน มณีฉาย; กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์; Jaruayporn Srisasalux; Mano Maneechay; Krit Pongpirul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555-12)
   แม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ระบุให้รัฐต้องกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นเอง แต่ที่ผ่านมากลับไม่มีความก้าวหน้าที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ที่สำคัญคือยังขาดการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่จำเป็นต่ ...
  • คุณค่าการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย 

   จรวยพร ศรีศศลักษณ์; Jaruayporn Srisasalux (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
   การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research ; R2R) เป็นกลไกที่เข้าไปปรับกระบวนการทำงานประจำ โดยนำงานวิจัยเข้าไปรังสรรค์คุณค่าให้แก่งานประจำ กระตุ้นให้ผู้ทำงานพัฒนางานให้ดีขึ้น ส่งผลให้มีความสุขกับการทำงานมากขึ้น ...
  • คุณสมบัติทางวิชาการของผู้จัดการงานวิจัย 

   กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์; Krit Pongpirul; จรวยพร ศรีศศลักษณ์; Jaruayporn Srisasalux (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   ผู้จัดการงานวิจัยมีบทบาทสำคัญต่อระบบงานวิจัย บทความนี้บรรยายรายละเอียดถึงคุณสมบัติทางวิชาการของผู้จัดการงานวิจัยที่จำเป็นต้องมี ซึ่งได้แก่ 1.ความเป็นกลาง 2.ทักษาการประเมินโครงการวิจัย 3. ความรอบรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ...
  • จริยธรรมกับการวิจัยในมนุษย์ 

   จรวยพร ศรีศศลักษณ์; Jaruayporn Srisasalux (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
   ในอดีตเคยมีการใช้มนุษย์เป็นหนูทดลองยา และวัคซีนหลายชนิด โดยไม่มีหลักประกันและความคุ้มครองสิทธิที่เหมาะสมให้แก่บุคคลที่นำมาศึกษา วิจัย และทดลองทางการแพทย์และสาธารณสุข. ผู้คนในสังคมทั่วไปหรือแม้แต่ผู้ป่วยจึงกลายเป็นหนูทดลอ ...
  • ทิศทางและกรอบการสนับสนุนงบประมาณของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข : Health Literacy for NCDs 

   จรวยพร ศรีศศลักษณ์; Jaruayporn Srisasalux (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-09-26)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพไทย : การขับเคลื่อนสังคมไทยรอบรู้ด้านสุขภาพ วันที่ 26 กันยายน 2561 ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ
  • ทิศทางและแนวโน้มการปรับบทบาทและโครงสร้างกระทรวงสาธารณสุข 

   จรวยพร ศรีศศลักษณ์; Jaruayporn Srisasalux (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554-04)
  • ทิศทางและแนวโน้มของการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านสุขภาพ 

   จรวยพร ศรีศศลักษณ์; Jaruayporn Srisasalux (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556-01-14)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการวิจัยประเมินผลแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านสุขภาพ วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2556 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง Monet Pissarro ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ ...
  • ธรรมาภิบาลในการจัดการระบบสุขภาพ 

   จรวยพร ศรีศศลักษณ์; Jaruayporn Srisasalux; เอื้องฟ้า สิงห์ทิพย์พันธุ์; Auengpha Singtipphun (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551-04)
   ธรรมาภิบาลในระบบการบริหารจัดการสุขภาพ เป็นกระบวนการหรือระบบที่องค์กรหรือประชาคมใช้ดำเนินการเพื่อให้เกิดระบบบริการสุขภาพที่ดี โดยมีหลักการสำคัญ ได้แก่ การมีส่วนร่วม หลักนิติธรรม ความโปร่งใส การสนองตอบความต้องการ ...
  • นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ ปรับเพื่อเปลี่ยนชีวิตประชาชนไทย 

   จรวยพร ศรีศศลักษณ์; Jaruayporn Srisasalux (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-09-05)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • บทบาทของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขต่อการต่อยอด R2R to policy 

   จรวยพร ศรีศศลักษณ์; Jaruayporn Srisasalux (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-07-06)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 10 “ทศวรรษ R2R พัฒนาคนไทยสู่สังคม 4.0” ห้องย่อย "บทบาทของ สวรส ต่อการต่อยอด R2R to policy" วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 – 14.30 ...
  • บทเรียนการปฏิรูปโรงพยาบาลภาครัฐประเทศสิงคโปร์ 

   จรวยพร ศรีศศลักษณ์; Jaruayporn Srisasalux; พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์; Peerapol Sutiwisesak; อรอร ภู่เจริญ; Ora-Orn Poocharoen (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-05-03)
   ตามที่แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข มีข้อเสนอให้มีการปรับบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขในอนาคต โดยบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขที่จะเป็นหน่วยงานนโยบายและหน่วยกำกับ ซึ่งแยกจากหน่วยบริการในระบบให้เป็นอิสระทั้งในรูปหน่วยบริการเดี่ยว ...
  • บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขจะได้อะไร เมื่อออกนอกระบบ ก.พ. 

   จรวยพร ศรีศศลักษณ์; Jaruayporn Srisasalux (2557-09-05)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • ประสบการณ์การกระจายอำนาจด้านบริการสาธารณสุขในรูปแบบการถ่ายโอนสถานีอนามัย 

   จรวยพร ศรีศศลักษณ์; Jaruayporn Srisasalux; จเร วิชาไทย; Charay Vichathai; รำไพ แก้ววิเชียร; Rampai Kaewvichian (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
   การกระจายอำนาจการให้บริการสาธารณสุข เป็นนโยบายและวาระสำคัญของชาติ สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 โดยหลักการ คือ งานบริหารราชการส่วนกลาง โดย กระทรวงสาธารณสุขต้องกระจายอำนาจงานบริการด้านสาธารณสุขและทรัพย ...