Now showing items 2112-2131 of 4855

  • การแพทย์แผนไทยในอาเซียน : โอกาส และผลกระทบ 

   ธวัชชัย กมลธรรม; Tawatchai Kamoltham (กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 2014-09-05)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • การแพทย์แผนไทยในอาเซียน: โอกาสและผลกระทบ 

   ปารณัฐ สุขสุด; Paranat Suksut (สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2014-09-05)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • การแพทย์แผนไทยในอาเซียน: โอกาสและผลกระทบ 

   วิโรจน์ ณ ระนอง; Viroj NaRanong (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2014-09-05)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ ลด ละ เลิก การใช้ยาปฏิชีวนะผิดๆในชุมชน ปี พ.ศ. 2555 

   สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย); มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะเภสัชศาสตร์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2014)
   ปัญหาการเรียกหายาปฏิชีวนะอย่างผิดเป็นปัญหาซึ่งหน้าของเภสัชกรร้านยา ที่มุ่งมั่นในการแก้ปัญหาสุขภาพนี้ด้วยความนุ่มนวลและอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการความรู้/ความเชื่อที่สุจริต ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ยาที่ ...
  • การแสดงออกทางใบหน้า 

   โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์; เลิศศิริร์ บวรกิตติ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2010-03)
   Facial expression โดยนัยศัพท์ต้องบัญญัติว่า “การแสดงออกทางใบหน้า” ซึ่งเป็นลักษณะทางกายภาพขององค์ประกอบใบหน้า (สีผิว, ริ้วรอย, คิ้ว, ดวงตา, จมูก, ปาก, ลิ้น) ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันเชิงพลวัต เพื่อสื่อสะท้อนควา ...
  • การโฆษณาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชโดยสื่อมวลชน 

   พัฒนพงส์ จาติเกตุ; Phatnapong Chatiket (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2005)
   ปัจจุบันมีการโฆษณายากำจัดศัตรูพืชปรากฏอยู่ในสื่อมวลชนจำนวนไม่น้อย และเป็นที่น่ากังวลว่าจะทำให้เกษตรกรเชื่อ งานวิจัยเรื่องการโฆษณาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชโดยสื่อมวลชนจึงเกิดขึ้นเพื่อค้นหาว่าเนื้อหาในการโฆษณานั้นเป็นอย่างไรบ้าง ...
  • การโฆษณาอาหารและเครื่องดื่มในรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กและเยาวชน: ช่องว่างและวิกฤตการควบคุม 

   นงนุช ใจชื่น; Nongnuch Jaichuen (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2016-12)
   โฆษณาทางโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงเด็กและมีอิทธิพลต่อการซื้ออาหารและการบริโภคของเด็ก การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจการโฆษณาอาหารและเครื่องดื่มทางฟรีทีวี ในช่วงวันและเวลาที่มีรายการสำหรับเด็กและเยาว ...
  • การโฆษณาในรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก: ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการกำกับดูแล 

   สรีรโรจน์ สุกมลสันต์; วรรณา ศรีวิริยานุภาพ; วิทยา กุลสมบูรณ์; Sareerarote Sukamolson; Wanna Sriviriyanuparp; Vithaya Kulsomboon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2014-06)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การโฆษณาในรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กในประเทศไทยเปรียบเทียบกับเกณฑ์การโฆษณาของกรมประชาสัมพันธ์ ปี พ.ศ. 2551 ด้วยการวิเคราะห์การโฆษณาตรงและโฆษณาแฝงในรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก ...
  • การใช้กระบวนการกลุ่มในการป้องกันภาวะเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด ในกลุ่มข้าราชการอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 

   ปิยะ ศิริลักษณ์; Piya Sirilak (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2007)
   การวิจัยเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการปรับพฤติกรรมด้วยกระบวนการกลุ่มในการป้องกันภาวะเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด ประชากรที่ศึกษาเป็นข้าราชการในเขตอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย จำนวน 395 คน ...
  • การใช้กระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลเพื่อการพัฒนาบทบาทด้านการสร้างเสริมสุขภาพของโรงพยาบาล 

   อำนาจ ศรีรัตนบัลล์; Amnach Sriratanaban; สรรธวัช อัศวเรืองชัย; กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์; จินดา ตั้งรวมทรัพย์; จารุวรรณ ธาดาเดช; Santawat Asavaroengchai; Krit Pongpirul; Jinda Tangraumsab; Charuwan Tadadej (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2005)
   เป้าประสงค์ของโครงการวิจัยนี้คือความพยายามที่จะใช้กระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) มาช่วยพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพ (HP) ในบริบทของโรงพยาบาลให้กว้างขวางยิ่งขึ้น วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยที่ตั้งไว้มีสองข้อ ...
  • การใช้กระบวนการสันติวิธีและการจัดการความขัดแย้งในระบบการแพทย์และสาธารณสุข 

   ไพศาล วิสาโล, พระ; PhraPaisan Wisalo; ยงยุทธ บูรณเจริญกิจ; เมทัส อนุวัตรอุดม; นารี เจริญผลพิริยะ; นภนาท อนุพงศ์พัฒน์; นงลักษณ์ ตรงศีลสัตย์; ดวงหทัย ชาติพุทธิกุล; Yongyut Buranachareonkit; Matas Anuwatudom; Naree Chareonpholpiriya; Naphanat Anuphongphan; Nonglak Throngsilsat; Dounghathai Chatphutikul; วัดป่าสุคะโต อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2005)
   ในการศึกษาวิจัยเรื่องการใช้กระบวนการสันติวิธีและการจัดการความขัดแย้งในระบบการแพทย์และสาธารณสุข ได้ให้ความสนใจถึงที่มาของความขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้งที่ปรากฏ ซึ่งผลของการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ความรู้ทางการแพทย์แผนปัจจ ...
  • การใช้กัญชาในทางการแพทย์กับการเปิดเสรีการใช้กัญชาเพื่อสันทนาการ 

   ไพศาล ลิ้มสถิตย์; Paisan Limstit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2019-03)
   พัฒนาการด้านกฎหมายยาเสพติดที่สำคัญของไทยเกี่ยวกับการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ก็คือ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้โดยเป็นการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อใ ...
  • การใช้การวิจัยระบบสาธารณสุขเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจระดับพื้นที่ (2) 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (2008-12-04)
   ฉบับนี้เสนอบทสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในโครงการวิจัยระบบสาธารณสุขเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจในระดับพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นจังหวัดแรกที่ทำโครงการนี้ร่วมกับสถาบัน
  • การใช้การวิจัยระบบสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับพื้นที่ (3) 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (2008-12-04)
   ฉบับนี้ขอเสนอบทสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในโครงการวิจัยระบบสาธารณสุขเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจในระดับพื้นที่ของจังหวัดตรัง ซึ่งเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ร่วมโครงการนี้กับทางสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
  • การใช้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการบริหารงานเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย 

   พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข (2008-12-04)
   การพัฒนาการใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการพัฒนางานเป็นการวิจัยในระดับพื้นที่ชิ้นนี้ เป็นตัวอย่างที่ดีที่ควรส่งเสริมให้มีการทำกันอย่างกว้างขวาง และหลากหลาย เพราะยิ่งทำกันมากเท่าใด งานสาธารณสุขก็จะดีมากเท่านั้น
  • การใช้ชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสเดงกี (DENV NS1) และการรายงานโรคไข้เลือดออกตามระบบเฝ้าระวังโรค รง. 506 ในเขตกรุงเทพมหานคร 

   มนสิณีย์ จันทร์สว่าง; Monsinee Jansawang; วินัย รัตนสุวรรณ; Winai Rattanasuwan; โสภณ เอี่ยมศิริถาวร; Sopon Iamsirithaworn (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020-03-31)
   โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของภูมิภาคเขตร้อนและร้อนชื้นของโลก รวมทั้งประเทศไทย ติดต่อโดยยุงลายเป็นพาหะนำโรค อาการและอาการแสดงของโรคคล้ายกับโรคอื่นซึ่งยากต่อการวินิจฉัยโรค การใช้ชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสเดงกี ...
  • การใช้ต้นแบบเครื่องชี้วัดและระเบียบวิธีวัดประสิทธิภาพในสถานพยาบาล 

   ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์; เฉลิมพล แจ่มจันทร์; ครรชิต สุขนาค; ชาญวิทย์ ทระเทพ; วัฒน์ชัย จรูญวรรธนะ; ผลิดา ภูธรใจ; พัชนี ธรรมวันนา; นัฐนี บัณฑะวงศ์; สุพินดา สาทรกิจ (สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย, 2009-06)
   การศึกษาวิจัยติดตามประเมินประสิทธิภาพสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาลอื่นๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสถานพยาบาลของรัฐดังกล่าว ได้มีการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลที่ได้มาจ ...
  • การใช้บริการทันตกรรมของประชาชนไทย : ผลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558 

   วริศา พานิชเกรียงไกร; Warisa Panichkriangkrai; อังคณา สมนัสทวีชัย; Angkana Sommanustweechai; กัญจนา ติษยาธิคม; Kanjana Tisayaticom; สุพล ลิมวัฒนานนท์; Supon Limwattananon; จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์; Chulaporn Limwattananon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2017-06-30)
   การศึกษานี้ใช้ข้อมูลการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นการสำรวจระดับประเทศเพื่อวิเคราะห์รูปแบบการเข้ารับบริการทันตกรรมของประชาชนไทย การใช้สิทธิสวัสดิการเพื่อรับการรักษา รวมถึงค่าใช้จ่ายทางทันตกรรมที่เกิดขึ้น ...
  • การใช้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาลประเภทต่างๆ ของประชากรไทย พ.ศ. 2558 

   ชาฮีดา วิริยาทร; Shaheda Viriyathorn; เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์; Yaowaluk Wanwong; กัญจนา ติษยาธิคม; Kanjana Tisayaticom; วลัยพร พัชรนฤมล; Walaiporn Patcharanarumol; สุพล ลิมวัฒนานนท์; Supon Limwattananon; จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์; Chulaporn Limwattananon; วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร; Viroj Tangcharoensathien (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2017-06-30)
   ประเทศไทยได้เริ่มดำเนินโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอย่างจริงจังตั้งแต่ พ.ศ. 2545 ส่งผลให้การเข้าใช้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเพิ่มมากขึ้น การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้บริการด้านสุขภาพของประชากรไทยตามสิทธ ...