Now showing items 1-12 of 12

  • PTSD and Art Therapy 

   เลิศศิริร์ บวรกิตติ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553-06)
  • การปรับการทำงานศิลปะเพื่อเด็กพิการ 

   จุลนี เทียนไทย; เลิศศิริร์ บวรกิตติ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553-06)
   การปรับศิลปะเพื่อบำบัดเด็กพิการมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กพิการมีความสะดวกที่เหมาะสมกับการทำงานศิลปะและสามารถประดิษฐ์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์ด้วยตนเอง ทีมงานประกอบไปด้วย ครู นักกายภาพบำบัด นักอาชีวบำบัด บุคลากรทางการแพทย์ ...
  • การเขียนทับศัพท์ 

   เลิศศิริร์ บวรกิตติ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
   วิธีการเขียนทับศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นคำไทย ยังคงหลากหลายรูปแบบ แตกต่างกันในต่างสถาบันหรือแม้ในสถาบันเดียวกัน และแตกต่างกันในกลุ่มนักวิชาการโดยแนวคิดและอุดมการณ์ โดยที่ราชบัณฑิตยสถานเป็นหน่วยงานทางการที่กำหนดการใช้ภาษาของชาติ ...
  • นัยสำคัญของเส้นวาดเขียนเชิงศิลปกรรมบำบัด 

   เลิศศิริร์ บวรกิตติ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551-10)
   บทความนี้แปลและเรียบเรียงจากบทที่ 13 ของหนังสือ Art as Therapy : Collected papers ของ Edith Kramer พิมพ์โดยสำนักพิมพ์ Athenaeum,Gateshead, Type and Wear, Great Britian; ค.ศ.2000 หน้า 146-165 อีดิธ เครเมอร์ ได้นำตัวอย่าง ...
  • บทวิพากษ์ลีโอนาโด ดา วินชี ของเคอร์ต ไอสส์เลอร์ 

   เลิศศิริร์ บวรกิตติ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
   บทความนี้แปลและเรียบเรียงจากบทที่ 19 "A Critique of Kurt Eisslerus Leonardo da Vincie" ในหนังสือ Art as Therapy: Collected Papers ของ Edith Kramer พิมพ์โดยสำนักพิมพ์ Athenaeum, Gateshead, Tyne and Wear, Great Britain ใน ...
  • ภาวะผู้นำ และแบบอย่างการพัฒนาจิตใจ 

   เลิศศิริร์ บวรกิตติ; Lertsiri Bovornkitti; นันทรัตน์ เจริญกุล; Nantarat Charoenkul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
   "ภาวะผู้นำ และวัฒนธรรมเดิม" ของ อีดิธ เครเมอร์ เป็นการเล่าถึงประสบการณ์ในการใช้ศิลปกรรมบำบัดที่โรงเรียนชาย Wiltwyck นครนิวยอร์ก ในกรณีเด็กหลายเชื้อชาติที่มีอาการจากผลกระทบจิตใจและด้อยเศรษฐานะในครอบครัวที่มีปัญหาด้านสิทธิ ...
  • ศัพท์สับสน : Art กับ Arts 

   เลิศศิริร์ บวรกิตติ; สมชัย บวรกิตติ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551-12)
  • ศิลปกรรมบำบัดเด็กเหยื่อน้ำหลาก ดินถล่มที่อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

   เลิศศิริร์ บวรกิตติ; Lertsiri Bovornkitti; ประภา โสฬสจินดาขนันทวรศิลป์; Prapa Sorosjinda-Nunthawarasilp; สมัย สิริทองถาวร; Samai Sirithongthaworn (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   ศิลปกรรมบำบัดเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่ถูกนำมาใช้เป็นวิธีบำบัดภาวะผิดปรกติทางจิตใจในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะประเภทที่เกิดจากได้รับการทำร้ายจิตใจ คณะผู้วิจัยนี้ได้นำวิธีการไปประยุกต์ใช้ในเด็กผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจจากภัยธรรมชาติ ...
  • ศิลปกรรมบำบัดในประเทศไทย : กำเนิดศูนย์สาธิตศิลปกรรมบำบัด และสัมมนา “ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปกรรมบำบัด ครั้งที่ 3” 

   สมจิตร ไกรศรี; เลิศศิริร์ บวรกิตติ; Lertsiri Bovornkitti (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
   สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เปิดศูนย์สาธิตศิลปกรรมบำบัดเป็นทางการในวันที่ 3 เมษายน 2551 เพื่อเป็นสถานที่ให้การศึกษาค้นคว้าและวิจัย หลังจากที่แผนกศิลปกรรมบำบัดของสถาบันฯ ได้ให้บริการในการดูแลผู้บกพร่องทา ...
  • ศิลปะกับศิลปะภาษาเพื่อเด็กพิการ 

   เลิศศิริร์ บวรกิตติ; จุลนี เทียนไทย (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553-09)
   ดร.ฟรานเศส อี. แอนเดอร์สัน เจ้าของบทความนี้ ได้เสนอรูปแบบศิลปกรรมเชิงภาษา ที่ช่วยเปิดเผยความในใจของปัจเจกบุคคล ที่ไม่สามารถหรือไม่ต้องการแสดงออกทางวาจา ในบทบาททำนองเดียวกันกับทัศนศิลป์ที่แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ศิลปกรรมภาษา ...
  • ศิลปะเพื่อการบำบัด 2 : ภาคทฤษฎี 

   เลิศศิริร์ บวรกิตติ; Lertsiri Bovornkitti (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
   ทฤษฎีศิลปกรรมบำบัดอาศัยแนวคิดว่าภาษาสัญลักษณ์ทางทัศนศิลป์ (ภาพวาดเขียน และงานประติมากรรม) ของจิตไร้สำนึก ช่วยแสดงออกอารมณ์ขัดแย้งหรือประสบการณ์อุกฉกรรจ์ที่ส่งผลกระทบสถานภาพจิตใจ ซึ่งโดยปฏิบัติการศิลปะภายใต้การดูแลของนักศ ...
  • สมุฎฐานความก้าวร้าวของมนุษย์ 

   เลิศศิริร์ บวรกิตติ; Lertsiri Bovornkitti (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
   บทความนี้แปลและเรียบเรียงจากบทที่ 16 "The Etiology of Human Aggression" ในหนังสือ Art as Therapy: Collected Papers ของ Edith Kramer หน้า 218-222 พิมพ์โดย Athenacum Press, Gateshead, Tyne and Wear, Great Brtain ใน พ.ศ. 2543 ...