Now showing items 1-17 of 17

  • Area Health Research Fellowship 

   กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์; Krit Pongpirul (คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556-12-23)
   เอกสารนำเสนอประกอบการอบรม โครงการพัฒนานักวิจัยในเขตสุขภาพ รุ่นที่ 1 วันที่ 23-27 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมสานใจ 1 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
  • Clinical & Service Quality 

   กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์; Krit Pongpirul (คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556-12-24)
   เอกสารนำเสนอประกอบการอบรมโครงการพัฒนานักวิจัยในเขตสุขภาพ รุ่นที่ 1 วันที่ 23-27 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมสานใจ 1 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
  • Comparison of health care professionals' and surveyors' opinions on problems and obstacles in implementing quality management system in Thailand: a national survey 

   Krit Pongpirul; Jiruth Sriratanaban; Santawat Asavaroengchai; Jadej Thammatacharee; Poranee Laoitthi (International Health Policy Program, 2006)
  • การตรวจสอบคุณภาพการให้รหัสโรคสำหรับการจ่ายชดเชยค่าบริการผู้ป่วยในของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

   กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์; ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551-12)
  • การประกันคุณภาพของบริการส่งเสริมสุขภาพในระบบสุขภาพระดับจังหวัด 

   กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์; Krit Pongpirul; สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ; International Health Policy Program (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545)
   การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพของบริการส่งเสริมสุขภาพ ร่วมกับศึกษาการประกันคุณภาพของบริการส่งเสริมสุขภาพที่เป็นอยู่และที่คาดหวังในสายตาของผู้เชี่ยวชาญและผู้ปฏิบัติในระดับจังหวัด ...
  • การประเมินบริการปฐมภูมิของประเทศไทยจากมุมมองของผู้ให้บริการ 

   กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์; Krit Pongpirul; สุพัตรา ศรีวณิชชากร; Supattra Srivanichakorn; Barbara Starfield (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
   บริการปฐมภูมิเป็นกิจกรรมสำคัญในการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศ แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีการประเมินอย่างเป็นรูปธรรมในประเทศไทย การศึกษานี้จึงดำเนินขึ้นเพื่อประเมินบริการปฐมภูมิของประเทศไทย จากมุมมองของผู้ให้บริการในพื้นที่ ...
  • การประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจัยเขตสุขภาพรุ่นที่ 1 ระยะที่ 1 และ 2 

   กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์; Krit Pongpirul; อารียา จิรธนานุวัฒน์; Areeya Jirathananuwat; จรวยพร ศรีศศลักษณ์; Jaruayporn Srisasalux; พรชัย สิทธิศรัณย์กุล; Pornchai Sithisarankul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558)
   วัตถุประสงค์ (Objective) เพื่อประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจัยเขตสุขภาพรุ่นที่ 1 ในการสังเคราะห์ประเด็นสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการ (formative evaluation) โดยครอบคลุมโครงการทั้งระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 ...
  • การใช้กระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลเพื่อการพัฒนาบทบาทด้านการสร้างเสริมสุขภาพของโรงพยาบาล 

   อำนาจ ศรีรัตนบัลล์; Amnach Sriratanaban; สรรธวัช อัศวเรืองชัย; กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์; จินดา ตั้งรวมทรัพย์; จารุวรรณ ธาดาเดช; Santawat Asavaroengchai; Krit Pongpirul; Jinda Tangraumsab; Charuwan Tadadej (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   เป้าประสงค์ของโครงการวิจัยนี้คือความพยายามที่จะใช้กระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) มาช่วยพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพ (HP) ในบริบทของโรงพยาบาลให้กว้างขวางยิ่งขึ้น วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยที่ตั้งไว้มีสองข้อ ...
  • ความคาดหวังของผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนในเขตสุขภาพที่ 2 ต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

   พันธิตรา สิงห์เขียว; Pantitra Singkheaw; ศิริเกษม ศิริลักษณ์; Sirikasem Sirilak; กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์; Krit Pongpirul; สุภาวดี มากะนัดถ์; Supawadee Makanut; เสาวนาถ สันติชาติ; Saowanat Santichat; อารยา ชัยช่อฟ้า; Araya Chaichofar (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2562-12)
   ภารกิจหลักข้อหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คือ การผลิตบัณฑิตแพทย์ในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ซึ่งรับนักเรียนที่มีภูมิลำเนาใน 5 จังหวัดของเขตสุขภาพที่ 2 จำนวน 145 คนต่อปี เมื่อสำเร็จการศึกษาจะกลับไปปฏิบั ...
  • ความพึงพอใจการล้างไตทางช่องท้องและทัศนคติต่อการปลูกถ่ายไตในผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการ PD First Policy 

   จตุรงค์ กิจตระกูลรัตน์; Jathurong Kittrakulrat; ภาวิณี อรรณพพรชัย; Pavinee Annoppornchai; อรอนงค์ เจียรสุจิตวิมล; Onanong Jearnsujitvimol; กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์; Krit Pongpirul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2562-09)
   โครงการ Peritoneal Dialysis First Policy ได้เข้ามามีบทบาททำให้ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย (end-stage renal disease) ได้รับการล้างไต และช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายตั้งแต่ปี พ.ศ. ...
  • คำถามการวิจัยเพื่อพัฒนาการกระจายอำนาจด้านสุขภาพในประเทศไทย 

   จรวยพร ศรีศศลักษณ์; มโน มณีฉาย; กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์; Jaruayporn Srisasalux; Mano Maneechay; Krit Pongpirul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555-12)
   แม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ระบุให้รัฐต้องกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นเอง แต่ที่ผ่านมากลับไม่มีความก้าวหน้าที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ที่สำคัญคือยังขาดการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่จำเป็นต่ ...
  • คำถามการวิจัยและปัญหาที่ควรได้รับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพของบริการสุขภาพในประเทศไทย : ระยะที่ 2 

   จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์; Jiruth Sriratanaban; สรรธวัช อัศวเรืองชัย; กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์; จเด็จ ธรรมธัชอารี; ภรณี เหล่าอิทธิ; Santawat Asawarueangchai; Krit Pongpirul; Jadej Thammatacharee; Poranee Laoitti (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   โครงการวิจัยคำถามการวิจัยและปัญหาที่ควรได้รับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพของบริการสุขภาพในประเทศไทย นี้ประกอบด้วยการศึกษา 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ซึ่งเป็นการทบทวนประสบการณ์การทำวิจัยด้านคุณภาพของบริการสุขภาพ และการทำข้อเ ...
  • คุณสมบัติทางวิชาการของผู้จัดการงานวิจัย 

   กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์; Krit Pongpirul; จรวยพร ศรีศศลักษณ์; Jaruayporn Srisasalux (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   ผู้จัดการงานวิจัยมีบทบาทสำคัญต่อระบบงานวิจัย บทความนี้บรรยายรายละเอียดถึงคุณสมบัติทางวิชาการของผู้จัดการงานวิจัยที่จำเป็นต้องมี ซึ่งได้แก่ 1.ความเป็นกลาง 2.ทักษาการประเมินโครงการวิจัย 3. ความรอบรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ...
  • ประสบการณ์การทำงานเป็นผู้ประสานงานโครงการนักวิจัยเขตสุขภาพ รุ่นที่ 1 

   อารียา จิรธนานุวัฒน์; Areeya Jirathananuwat; กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์; Krit Pongpirul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558)
   โครงการนักวิจัยเขตสุขภาพ รุ่นที่ 1 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาบุคลากรในเขตสุขภาพ และหน่วยงานในสังกัดกรมต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ให้มีความสามารถในการสร้างงานวิจัยและพัฒนาระบบงานด้านสุขภาพที่ตอบสนองต่อปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ ...
  • ผู้ป่วยภาวะไตล้มเหลวเรื้อรังภายใต้นโยบายประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2548 

   กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์; Krit Pongpirul; อรอุมา ช่วยเรือง; Onuma Chuayruang; อลีน่า กรรณสูต; Alina Kanasuta (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   การศึกษาสถานการณ์การดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะไตล้มเหลวเรื้อรังที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยใช้ฐานข้อมูลผู้ป่วยในของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2548 เลือกผู้ป่วยที่มีรหัสการวินิจฉัยเป็นภาวะไตล้มเหลวเรื้อรัง ...
  • ระบบสารสนเทศแบบคอมพิวเตอร์ในโรงพยาบาลและคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย 

   กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์; Krit Pongpirul; อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล; จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์; Anuwat Supachutikul; Jiruth Sriratanaban; สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ; International Health Policy Program (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   ปัจจุบันมีการนำเอาคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในกระบวนการดูแลรักษาและให้บริการในโรงพยาบาลต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะการจัดทำรายงานประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการประกันสุขภาพต่างๆ โดยที่ยังไม่แน่ ...
  • โครงการปัญญาประดิษฐ์เพื่อการค้นหาวัณโรคเชิงรุก 

   กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์; Krit Pongpirul; ศีลวันต์ สถิตย์รัตนชีวิน; Seelwan Sathitratanacheewin; พนาสันต์ สุนันต๊ะ; Panasun Sunanta (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-06)
   วัณโรคเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญระดับโลกนอกจากก่อให้เกิดความสูญเสียทางสุขภาพจากการป่วยและเสียชีวิต ยังเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ผลกระทบเกิดทั้งต่อผู้ป่วย ครอบครัวและคนใกล้ชิด รวมถึงสังคมสูญเสียผลิตภาพและศักยภาพของประชากร ...