Now showing items 1-3 of 3

  • การประเมินความพร้อมของระบบสุขภาพในการให้บริการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมและการฟื้นฟูสมรรถภาพในประเทศไทย 

   ปฤษฐพร กิ่งแก้ว; Pritaporn Kingkaew; ดนัย ชินคำ; Danai Chinnacom; ชลทิชา จันทร์แจ่ม; Chonticha Chanjam; ขวัญชนก ยิ้มแต้; Kwanchanok Yimtae; ณัฐธิดา มาลาทอง; Natthida Malathong (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2562-10)
   ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายเป็นความพิการที่มีจำนวนมากเป็นลำดับสอง รองจากความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ซึ่งมีประมาณ 372,189 คน ในประเทศไทย ผู้พิการทางการได้ยินระดับหูตึงรุนแรงและหูหนวก (ความชุกประมาณ ...
  • การพัฒนาอุปกรณ์เพื่อการคัดกรองการได้ยินในเด็กปฐมวัยที่เหมาะสม 

   พศิน อิศรเสนา ณ อยุธยา; Pasin Israsena; ขวัญชนก ยิ้มแต้; Kwanchanok Yimtae; พนิดา ธนาวิรัตนานิจ; Panida Thanawirattananit; พรเทพ เกษมศิริ; Pornthep Kasemsiri; อนุกูล น้อยไม้; Anukool Noymai; สังวรณ์ ศรีสุทัศน์; Sangvorn Seesutas; ธราพงษ์ สูญราช; Tharaphong Soonrach; ศิวัตม์ สายบัว; Siwat Saibua (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-12)
   โครงการวิจัย เป็นการพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้คัดกรองการได้ยินในเด็กปฐมวัย ที่มุ่งเน้นให้สามารถคัดกรองได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และมีราคาประหยัด โดยใช้เทคนิคการคัดกรองการได้ยินโดยการชี้ภาพที่สอดคล้องจากการฟังเสียงพูดภาษาไทย ...
  • การพัฒนาเครือข่ายและรูปแบบค้นหาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการทางการได้ยินในชุมชนต่อเนื่องระยะยาว 

   ขวัญชนก ยิ้มแต้; Kwanchanok Yimtae; พนิดา ธนาวิรัตนานิจ; Panida Thanawirattananit; พรเทพ เกษมศิริ; Pornthep Kasemsiri; ภาธร ภิรมย์ไชย; Patorn Piromchai; ภีม เอี่ยมประไพ; Pheem Leomprapai; สาธิต ก้านทอง; Sathit Kanthong; ชฎาธาร เหลืองสว่าง; Chadarthan Luangsawang (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-09)
   ความพิการทางการได้ยินเป็นปัญหาที่มีพบบ่อยโดยเฉพาะในผู้สูงอายุ สำหรับประเทศไทยพบว่าสัดส่วนประชากรมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นทุกปี ปัญหาการเข้าถึงบริการตรวจประเมินความพิการและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์สำหรับผู้พิการทางการได้ยินนั ...