Now showing items 1-18 of 18

  • Global Warming and Human Health 

   Somchai Bovornkitti (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
  • Global Warming VS. Climate Change 

   Somchai Bovornkitti; สมชัย บวรกิตติ (Health Systems Research Institute, 2552)
  • Mesothelioma without Exposure to Asbestos in Thailand 

   Somchai Bovornkitti; สมชัย บวรกิตติ (Health Systems Research Institute, 2554-03)
  • กรณีอ้างอิงเมโสเธลิโอมา 

   สมชัย บวรกิตติ; อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
   ผู้เขียนได้ยินได้ฟังนักวิชาการไทยหลายท่านวิจารณ์บ่อยๆ ว่าผู้นิพนธ์ไทยมักไม่อ้างอิงผลงานเขียนของคนไทย อ้างแต่ผลงานของต่างชาติ เร็วๆ นี้ผู้เขียนไปอ่านพบบทความรายงานผู้ป่วย เรื่อง มะเร็วเยื่อหุ้มปอดจากการทำงานในประเทศไทย ...
  • การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแก๊สเรดอนกับมะเร็งปอด การสำรวจที่จังหวัดเชียงใหม่ 

   สมบัติ บุญญประภา; Sombat Boonyaprapa; ไพทูรย์ วรรณพงษ์; Paitoon Wanapongse; อรรถพล ชีพสัตยากร; Atttapon Cheepsattayakorn; ศรีสุดา แซ่อึ้ง; Sriduda Saeung; บรรทม โสลา; Boontham Sola; สมชัย บวรกิตติ; Somchai Bovornkitti (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
   รายงานนี้เสนอส่วนหนึ่งของผลงานในโครงการการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสัมผัสแก๊สเรดอนในอาคารที่อยู่อาศัยกับมะเร็งปอด ในพื้นที่สำรวจ 3 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ สงขลา และขอนแก่น โดยการวัดระดับแก๊สเรดอนในบ้านที่อยู่อาศัยประจำ ...
  • จดหมายเหตุทางแพทย์ฯ 

   สมชัย บวรกิตติ; Somchai Bovornkitti (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
  • ต้นแบบตัวเลขอารบิก 

   สมชัย บวรกิตติ; Somchai Bovornkitti (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
   เลขอารบิกในหนังสือเล่มหนึ่งเมื่อ 40 ปีมาแล้ว ที่แสดงกำเนิดตัวเลข 1 ถึง 0 ว่าเกิดจากรูปสัญลักษณ์ในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่อาศัยจำนวนมุม 1 มุมจนถึง 9 มุม เป็นตัวเลข 1-9 ตามลำดับ สำหรับเลข 0 นั้นไม่มีมุมเลยจึงเป็นรูปไข่ ...
  • ประเทศไทยร้อนขึ้นหรือ 

   สมชัย บวรกิตติ; เบญจลักษณ์ กาญจนเศรษฐ์; Somchai Bovornkitti; Benjalak Karnchanasest (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
  • ผู้นิพนธ์ร่วม 

   สมชัย บวรกิตติ; Somchai Bovornkitti (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
  • ภาวะพิษปลาปักเป้า 

   เปี่ยมศักดิ์ เมนุเศวต; Piamsak Menasveta; สมชัย บวรกิตติ; Somchai Bovornkitti (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   ปลาปักเป้าเป็นปลาเขตร้อน มีทั้งปลาทะเลและปลาน้ำจืด ในประเทศไทยพบวงศ์Tetraodontidae และ Diodontidae รวมกันประมาณ 20 สกุล ปลาปักเป้าเกือบทุกชนิดพันธุ์มีสารชีวพิษเทโทรโดทอกซินสะสมในรังไข่ ตับ ลำไส้ และผิวหนัง (มีปริมาณน้อ ...
  • ภาวะโลกร้อนกับโรคมาลาเรีย 

   สุพัตรา ทองรุ่งเกียรติ; เสฏฐวุฒิ แก้ววิเศษ; สมชัย บวรกิตติ; Supatra Thongrungkiat; Setthawut Keawviset; Somchai Bovornkitti (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
   อุณหภูมิเฉลี่ยของผิวโลกในช่วงศตวรรษที่ผ่านไปเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น 0.74-0.18 องศาเซลเซียส (1.33-0.32 องศาฟาเรนไฮด์) ในขณะที่อุบติการณ์ของภัยธรรมชาติและโรคระบาดก็เพิ่มขึ้น มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าภาวะโลกร้อนจะส่งผลกระทบต่อปัญหาโ ...
  • ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงและชีวิต 

   สมชัย บวรกิตติ; Somchai Bovornkitti (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
  • รูปแบบบทความ 

   สมชัย บวรกิตติ; Somchai Bovornkitti (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
  • ลอจิสติคส์ - การส่งกำลังบำรุง 

   พรชัย สิทธิศรัณย์กุล; Pornchai Sithisarankul; สมชัย บวรกิตติ; Somchai Bovornkitti (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551-04)
  • วิกฤตจราจรในกรุงเทพมหานคร : แก้ไขได้ 

   สมชัย บวรกิตติ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551-12)
  • เมื่อโลกเปลี่ยน โรคเปลี่ยน 

   สมชัย บวรกิตติ; Somchai Bovornkitti (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
  • แพร่ทางอากาศกับแพร่ทางละอองน้ำในอากาศ 

   สมชัย บวรกิตติ; สุพัตรา ทองรุ่งเกียรติ; Somchai Bovornkitti; Supatra Thongrungkiat (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
  • โรคทางละอองน้ำในอากาศ 

   สมชัย บวรกิตติ; Somchai Bovornkitti (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
   โรคจากละอองน้ำในอากาศ น่าจะตรงกับคำว่า aerosol-borne diseases มากกว่า air-borne diseases (โรคทางอากาศ) ดังนั้น air-borne diseases จึงหมายถึง โรคที่เกิดจากละอองน้ำในอากาศ ในขณะที่ aerosol-borne diseases เป็นโรคที่มาทางอากาศ ...