Now showing items 4378-4397 of 5297

  • สงสัยตายเพราะหมอ 

   อรสม สุทธิสาคร; Orasom Suthisakorn (สารคดี, 2549)
   สงสัยตายเพราะหมอ มิใช่หนังสือที่ต้องการกล่าวโทษหรือประณามคุณหมอ แต่มุ่งหวังอย่างจริงจังเพื่อให้เรื่องราวของความผิดพลาดทางการแพทย์นี้เป็นกรณีตัวอย่างเพื่อการศึกษา ด้วยความเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจ ว่าคงไม่มีหมอท่านใด ...
  • สถานการณ์ Hospice care ในประเทศไทย 

   จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์; พรเลิศ ฉัตรแก้ว; ภรเอก มนัสวานิช; สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล; ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์; ธนะภูมิ รัตนานุพงศ์; พรทิพย์ ปรีชาไชยวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-04)
   การจัดบริการการบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะท้ายสำหรับผู้ป่วยระยะท้ายในประเทศไทย ยังไม่เป็นที่รู้จักกันกว้างขวาง แต่มีพัฒนาการมาในระดับหนึ่งโดยเฉพาะในระบบบริการการดูแลสุขภาพของรัฐ บริบทของการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในประเทศไทยมี ...
  • สถานการณ์ ข้อเสนอแนวทางสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการเบาหวานแบบบูรณาการในระดับปฐมภูมิ 

   สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2554)
   เอกสารฉบับนี้เป็นการทบทวนสถานการณ์และนโยบายเบาหวานที่เกี่ยวข้องกับการบริการสุขภาพปฐมภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมแนวนโยบาย มาตรการ และการดำเนินการด้านสุขภาพและสังคม ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเบาหวาน และการพัฒนาระบบบริ ...
  • สถานการณ์ ช่องว่างและโอกาสในการควบคุมการตลาดและการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย 

   นงนุช ใจชื่น; Nongnuch Jaichuen; จิราภรณ์ กมลรังสรรค์; Jirapron Kamonrungsan; สุรศักดิ์ ไชยสงค์; Surasak Chaiyasong (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-03)
   การตลาดและการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยแวดล้อมสำคัญที่มีผลต่อทัศนคติและการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเยาวชน บทความนี้เป็นการศึกษาสถานการณ์ ช่องว่าง และโอกาสของการควบคุมการตลาดและการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย ...
  • สถานการณ์ ปัจจัยส่วนบุคคลและครัวเรือนที่มีความสัมพันธ์กับความพิการของเด็ก 

   รักมณี บุตรชน; Rukmanee Butchon; สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล; Suradech Doungthipsirikul; ศุภวรรธน์ เพิ่มผลสุข; Suppawat Permpolsuk; Saudamini Vishwanath Dabak; ยศ ตีระวัฒนานนท์; Yot Teerawattananon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2562-03)
   คนพิการส่วนใหญ่มีความยากลำบากในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะเด็กซึ่งมักจะต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบัติและการจำกัดการเข้าถึงบริการทางสังคม แม้จะพบว่าความพิการในเด็กจะมีผลกระทบต่อพัฒนาการ ต่อครอบครัวและต่อเศรษฐกิจ แต่ข้อมูลที่สำคั ...
  • สถานการณ์ ศักยภาพ และความพร้อมของไตรภาคี ในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่ 12 ตำบล 

   สุพัตรา ศรีวณิชชากร; เกษม เวชสุทธานนท์; วินัย ลีสมิทธิ์; ทัศนีย์ ญาณะ; อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม; ภัทระ แสนไชยสุริยา; รวีวรรณ เผ่ากัณหา; พงค์เทพ สุธีรวุฒิ; สิรินาฏ นิภาพร; พฤกษา บุกบุญ; Supattra Srivanichakorn; Kasem Vechasuthanon; Winai Leesmith; Tassanee Yana; Onanong Direkbussarakom; Pattara Sanchaisuriya; Raviwan Paokanha; Pongtep Suthirawuth; Sirinat Nipaporn; Praksa Bookboon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพร้อมและศักยภาพขององค์กรปกครองท้องถิ่น ชุมชน และเครือข่ายหน่วยบริการสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิ ซึ่งเป็นไตรภาคีในการทำงานด้านสุขภาพของพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาแนวทางและบทบาทการร่วม ...
  • สถานการณ์ ศักยภาพ และความพร้อมของไตรภาคีในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่ 12 ตำบล 

   สุพัตรา ศรีวณิชชากร; เกษม เวชสุทธานนท์; วินัย ลีสมิทธิ์; ทัศนีย์ ญาณะ; สิรินาฏ นิภาพร; พฤกษา บุกบุญ; ภัทระ แสนไชยสุริยา; รวีวรรณ เผ่ากัณหา; อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม; พงค์เทพ สุธีรวุฒิ (สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2553-10)
  • สถานการณ์ แนวทางดำเนินงาน ปัญหา กฎหมาย กฎระเบียบ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ 

   จรวยพร ศรีศศลักษณ์; Jaruayporn Srisasalux (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558-12-09)
   ข้อมูลทางวิชาการแสดงให้เห็นว่าเยาวชนไทย คือ เป้าหมายทางการตลาดในการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งนี้เพราะกลุ่มธุรกิจยาสูบต้องการผู้บริโภครายใหม่ๆ ทดแทนผู้บริโภคหน้าเก่าหรือทดแทนผู้ใหญ่ที่เลิกสูบบุหรี่หรือผ ...
  • สถานการณ์การกระจายทันตแพทย์ไทย และสถานการณ์กำลังคนในการจัดบริการสุขภาพช่องปากในหน่วยบริการปฐมภูมิ 

   สุณี วงศ์คงคาเทพ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2549-07)
   การพัฒนาระบบบริการและกำลังคนด้านทันตสุขภาพสู่อนาคต จำเป็นต้องทบทวนสถานการณ์ระบบบริการและระบบกำลังคนสุขภาพช่องปาก ตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาประเด็นส่วนขาดและช่องว่างของข้อมูลในการพัฒนากลยุทธ์ มาตการ และการวางแผนการ ...
  • สถานการณ์การกระทำความรุนแรงต่อเด็กที่มารับบริการ ณ ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรีโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

   บุญศักดิ์ หาญเทอดสิทธิ์; Boonsak Hanterdsith; จรุงศรี แดนขุนทด; Charungsri Deankhuntod (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-12)
   ปัจจุบันมีนโยบายเร่งด่วนในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อบูรณาการจัดการปัญหาเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง ซึ่งยุทธศาสตร์หนึ่ง คือ พัฒนาระบบรายงานข้อมูลแล้วนำมาวิเคราะห์ในการจัดการปัญหาต่อไป การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึ ...
  • สถานการณ์การขาดแคลนแพทย์ในประเทศไทย 

   สุพัตรา ศรีวณิชชากร (2541)
   แม้สถานการณ์การขาดแคลนแพทย์ของประเทศไทยในรอบทศวรรษที่ผ่านมาจะคลี่คลายไปในทางดีขึ้น ทว่ายังคงพบว่าหน่วยงานที่มีการขาดแคลนแพทย์เรื้อรังก็คือโรงพยาบาลชุมชน ส่วนในพื้นที่ชนบทและนอกเขตอำเภอเมือง แพทย์เพิ่มขึ้นเพียงระยะสั้นแล้วกลับลดลง ...
  • สถานการณ์การคลังและประสิทธิภาพของสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขไตรมาส 3 [เมษายน – มิถุนายน 2553] 

   สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย, 2554)
   รายงานฉบับนี้เป็นการติดตามสมรรถนะและสัมฤทธิผลของการดำเนินงานในระบบบริการสาธารณสุขและการคลังสุขภาพของสถานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขไตรมาสสาม ของปีงบประมาณ 2553 โดยทำการวิเคราะห์จากฐานข้อมูลทุติยภูมิสำค ...
  • สถานการณ์การคลังและประสิทธิภาพของสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขไตรมาส 4 [กรกฎาคม – กันยายน 2553] 

   สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย, 2554)
   รายงานฉบับนี้เป็นการติดตามสมรรถนะและสัมฤทธิผลของการดำเนินงานในระบบบริการสาธารณสุขและการคลังสุขภาพของสถานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขไตรมาสสี่ของปีงบประมาณ 2553 โดยทำการวิเคราะห์จากฐานข้อมูลทุติยภูมิสำคัญที่มีอยู่แล้ว คือ ...
  • สถานการณ์การจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์สำหรับคนพิการในโรงพยาบาลของรัฐ 

   สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล; Suradech Doungthipsirikul; ธีระ ศิริสมุด; Teera Sirisamutr; สุรชัย โกติรัมย์; Surachai Kotirum; ทรงยศ พิลาสันต์; Songyot Pilasant; แก้วกุล ตันติพิสิฐกุล; Kaewkul Tantipisitkul; ศรีเพ็ญ ตันติเวสส; Sripen Tantivess; ยศ ตีระวัฒนานนท์; Yot Teerawattananon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558-10)
   การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ เป็นการสร้างเสริมสมรรถภาพหรือความสามารถของคนพิการให้ดีขึ้น หรือดำรงสมรรถภาพหรือความสามารถเดิมที่มีอยู่ไว้ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจสถานการณ์การจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์สำห ...
  • สถานการณ์การจัดบริการสาธารณสุข : โครงสร้าง รูปแบบ และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริการสาธารณสุข 

   ชาญวิทย์ ทระเทพ; Chanvit Tharathep; กรองกาญจน์ บุญใจใหญ่; สุชาดา นฤคนธ์; ยุพา คงกลิ่นสุคนธ์; นริศา มัณฑางกูร; Khrongkhan Bunchaiyai; Suchada Naruekhon; Yupha Khongkhlinsukhon; Narisa Mantangkun (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   หัวใจสำคัญของการจัดบริการสุขภาพ คือสามารถทำให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ โดยมีกลไกและปัจจัยหลายด้านที่เกี่ยวข้องให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ และมีโอกาสเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด วัตถุประสงค์ของงาน ...
  • สถานการณ์การจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบบริการสุขภาพของหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

   รัถยานภิศ รัชตะวรรณ; Ratthayanaphit Ratchathawan; ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย; Kwanpracha Chiangchaisakulthai; เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช; Benjawan Thanormchayatawat; บุญประจักษ์ จันทร์วิน; Boonprajuk Junwin; รุ่งนภา จันทรา; Rungnapa Chantra; วิไล อุดมพิทยาสรรพ์; Wilai Udompittayason; บุบผา รักษานาม; Buppha Raksanam; เบญจวรรณ ช่วยแก้ว; Benjawan Chuaykaew; ศักรินทร์ สุวรรณเวหา; Sakarin Suwanvaha; วาริสา ทรัพย์ประดิษฐ; Warisa Suppradist; นำพร สามิภักดิ์; Numporn Samiphuk (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-09)
   งานวิจัยเรื่อง สถานการณ์การจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบบริการสุขภาพของหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ ผลลัพธ์ของการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานและปัจจั ...
  • สถานการณ์การจ้างพยาบาลเกษียณอายุในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

   วันเพ็ญ แก้วปาน; Wonpen Kaewpan; เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; Phechnoy Singchongchai; สุรินธร กลัมพากร; Surintorn Kalampakorn; จุฑาธิป ศีลบุตร; Jutatip Sillabutra (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-12)
   การวิจัยเชิงสำรวจแบบภาคตัดขวางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การจ้างพยาบาลเกษียณอายุในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสอบถามผู้บริหารฝ่ายการพยาบาลในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปและ ...
  • สถานการณ์การดำเนินงานของ 5 จังหวัดนำร่องที่กำหนดให้ผู้รับบริการเลือกสถานพยาบาลได้โดยสมัครใจ 

   สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์; Suwat Chariyalertsak (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
   ในพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 หมวด 1 สิทธิการรับบริการสาธารณสุข มาตรา 5 ระบุสิทธิการรับบริการสาธารณสุขของประชาชนที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ และมาตรา 6 ได้กำหนดไว้ว่า บุคคลใดประสงค์จะใช้สิทธิตามมาตรา 5 ...
  • สถานการณ์การบริการและกำลังคนผู้ให้บริการการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ 

   รัชนี จันทร์เกษ; ประพจน์ เภตรากาศ; จิราพร ลิ้มปานานนท์ (สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2552)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของข้อมูลการบริการและกำลังคนผู้ให้บริการการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐในส่วนภูมิภาค วิเคราะห์ข้อมูลการให้บริการเพื่อทราบสถานการณ์การให้บริการการแพทย์แผนไทย ...