Show simple item record

ศักยภาพและแนวทางการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่เหมาะสมกับการบริการสุขภาพในสถานบริการสาธารณสุขส่วนภูมิภาค

dc.contributor.authorสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐen_US
dc.contributor.authorพินทุสร เหมพิสุทธิ์en_US
dc.contributor.authorไพจิตร์ เพ็งไพบูลย์en_US
dc.date.accessioned2008-12-04T04:15:13Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-16T15:59:39Z
dc.date.available2008-12-04T04:15:13Zen_US
dc.date.available2557-04-16T15:59:39Z
dc.date.issued2540en_US
dc.identifier.citationวารสารการวิจัยระบบสาธารณสุข. 5,2 (2540) : 160-174en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/1069en_US
dc.description.abstractรายงานการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ได้รวบรวมนวัตกรรมที่ชาวสาธารณสุขได้ริเริ่มประดิษฐ์คิดค้นมาใช้เสริมบริการสุขภาพซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก สะท้อนศักยภาพแฝงที่น่าสนับสนุนต่อไปเป็นอย่างยิ่ง เพราะสามารถขยายสู่ระดับการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมได้ตามแนวทางที่ผู้วิจัยได้เสนอแนะไว้ อย่างไรก็ตาม ควรจะมีการดำเนินการด้านการกำหนดนโยบายและแผนงานโครงการรองรับ กับการรวมกลุ่มและพัฒนาเครือข่ายทรัพยากรทางปัญญาด้วยการสนับสนุนอย่างจริงจังให้มากขึ้นอีกen_US
dc.format.extent904459 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/pdfen_US
dc.languageThaien_US
dc.language.isoen_USen_US
dc.titleศักยภาพและแนวทางการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่เหมาะสมกับการบริการสุขภาพในสถานบริการสาธารณสุขส่วนภูมิภาคen_US
dc.identifier.callnoJV5N2-9en_US
dc.identifier.contactnoHSRI Journalen_US
.custom.citationสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ, พินทุสร เหมพิสุทธิ์ and ไพจิตร์ เพ็งไพบูลย์. "ศักยภาพและแนวทางการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่เหมาะสมกับการบริการสุขภาพในสถานบริการสาธารณสุขส่วนภูมิภาค." 2540. <a href="http://hdl.handle.net/11228/1069">http://hdl.handle.net/11228/1069</a>.
.custom.total_download627
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year123
.custom.downloaded_fiscal_year38

Fulltext
Icon
Name: jv5n2-9.pdf
Size: 883.2Kb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

  • Articles [1310]
    บทความวิชาการ

Show simple item record